fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

"Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" część 1 W. Mroszczyk J. Salach

Dynamika metody obliczeń zadań 43-50 Zbiór zadań z fizyki W. Mroszczyk J. Salach
 
  Pobierz program Dynamika metody obliczeń zadań (zadania od 43 do 50)  Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki. Patrz do FIZYKA: TEORIA
 
  Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Dynamika

metody obliczeń zadań od 43 do 50

Aplikacja zawiera metody obliczeń zadań z rozdziału
2. Dynamika (zad. 43-50)

("Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"
część 1 W. Mroszczyk J. Salach).


Przykładowa metoda obliczenia jednego z zadań:
 
1. Cytat: Na ciało o masie 2kg działają cztery siły w płaszczyźnie xy: F1[0,-7N], F2[0,5N], F3[-8N,2N], F4[4N,0] a) Oblicz… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
Wskazówka: Dla ułatwienia narysujemy wektory podanych sił.
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Odp. a) Obliczamy współrzędne siły wypadkowej
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Współrzędne siły wypadkowej to F[-4N,0].
 
Obliczamy wartość siły wypadkowej
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Odp. b) Obliczamy współrzędne wektora przyspieszenia. Skorzystamy z II zasady dynamiki
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Współrzędne wektora przyspieszenia wynoszą a[-2m/s2,0].
 
Obliczamy wartość wektora przyspieszenia
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Wartość wektora przyspieszenia wynosi 2m/s2.
 
Odp. c) Wskazówka: Dla ułatwienia określenia kątów narysujemy wektor przyspieszenia w układzie współrzędnych
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Wektor przyspieszenia (a) tworzy z osią OX kąt 180st. a z osią OY kąt 90st.
 
Odp. d) Wskazówka: Wektor siły równoważącej, to wektor przeciwny do wektora siły, którą równoważy. Czyli wektory te mają ten sam kierunek, tą samą wartość, ale przeciwne zwroty.
 
dynamika fizyka składanie sił
 
Współrzędne wektora siły równoważącej, to Fr[4N,0].
 


W komórce znajdziesz metody obliczeń poniższych zadań:
 
43. Cytat: W zadaniu 2.1 podano współrzędne czterech sił, działających na pewne ciało… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
44. Cytat: Jeden koniec sprężyny zostal zamocowany do ściany, natomiast na drugi koniec działamy siłą F równoległą do osi x, powodując wydłużenie sprężyny. Na rysunku (patrz zbiór zadań) przedstawiono zależność wartości siły F od wydłużenia x tej sprężyny. Jest to funkcja liniowa: F=kx…. "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
45. Cytat: Pracownik magazynu otrzymał polecenie przesunięcia na pewną odległość l kontenera o masie m=50kg. Współczynnik tarcia kinetycznego między kontenerem a podłożem jest równy fk=0,2. Pracownik może wykonać polecenie pchając lub ciągnąc kontener tak, aby przesuwał się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Na rysunkach (patrz zbiór zadań) przedstawiono wektory sił F1 i F2 jakimi pracownik działałby na kontener w każdym przypadku. Kat (alfa)=30stopni… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
46. Cytat: Robotnik pcha szafkę o masie m=30kg siłą skierowana pod kątem (alfa)=30 stopni do podłogi tak, jak pokazuje rysunek (patrz zbiór zadań). Wartość siły F1=150N, a współczynnik tarcia kinetycznego między szafką a podłoga wynosi fk=0,2. Przyjmij, że g=10m/s2… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
47. Cytat: Sanki o masie m=10kg jadą po poziomej nawierzchni lodu ze stała szybkością v=2,5m/s (pomijamy tarcie między płozami sanek, a lodem). W pewnej chwili sanki wjeżdżają na asfaltową powierzchnię; współczynnik tarcia kinetycznego między płozami a asfaltem jest równy fk=0,8. Płozy maja długość l=1m. Załóż, że masa sanek jest rozłożona równomiernie na całej ich długości. Przyjmij g=10m/s2… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
48. Cytat: Dwóch uczniów o jednakowych masach wchodzi po schodach na pierwsze piętro budynku szkolnego. Pierwszemu z nich wejście zajmuje 35sekund, natomiast drugiemu- tylko 15sekund… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
49. Cytat: Dźwig budowlany podnosi betonowa płytę o masie 140kg na wysokość h=5m ze stała szybkością v=0,3m/s… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.
 
50. Cytat: Tarzan o masie m=80kg przemieścił się z drzewa (punkt A) na ziemię (punkt B), używając liany o długości l=10m zaczepionej w punkcie C (rysunek patrz zbiór zadań). W chwili początkowej liana tworzyła z pionem kąt (alfa) = 45stopni… "Zbiór zadań z fizyki" W. Mroszczyk, J. Salach.