fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka: Bilans cieplny. Kalorymetria

 teoria Bilans cieplny. Kalorymetria

Pobierz program Fizyka: Bilans cieplny. Kalorymetria


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Bilans cieplny. Kalorymetria

Skale temperatur- temperaturę liczoną w skali Celsjusza można przeliczyć na temperaturę w skali Kelwina posługując się zależnością
 
bilans cieplny fizyka ściąga na telefon komórkę
 
Przyrost temperatury- to różnica między temperaturą końcową a temperatura początkową
 
bilans cieplny fizyka ściąga na telefon komórkę
 
Przyrost temperatury w obu skalach wyraża się jednakową liczbą. Jeżeli na przykład w skali Celsjusza odnotowano przyrost temperatury 8° Celsjusza, to i w skali Kelwina przyrost temperatury ma tą samą wartość 8 K
 
Ilość ciepła oznaczane symbolem Q pobieranego przy ogrzewaniu jest wprost proporcjonalna do masy m ogrzewanego ciała o do uzyskanego przyrostu temperatury oraz jest zależna od rodzaju ogrzewanego materiału. Jednostką ciepłą jest dżul (symbol J)
 
bilans cieplny fizyka ściąga na telefon komórkę
 
Ciepło właściwe oznaczane symbolem c wyraża ile ciepła należy dostarczyć, aby ogrzać 1kg substancji o 1K. Wielkość ta nazywana też jest pojemnością cieplną właściwą.
 
bilans cieplny fizyka ściąga na telefon komórkę
 
Ciepło topnienia- wyraża ile ciepła należy dostarczyć substancji o masie 1kg, aby całkowicie ją stopić bez zmiany temperatury
 
bilans cieplny fizyka ściąga na telefon komórkę
 
Substancja krzepnąca oddaje otoczeniu tyle samo ciepła ile pobrała podczas topnienia.
 
Ciepło parowania- wyraża ile ciepła należy dostarczyć substancji o masie 1kg, aby całkowicie wyparowała bez zmiany temperatury
 
bilans cieplny fizyka ściąga na telefon komórkę
 
Substancja skraplająca się oddaje otoczeniu tyle samo ciepła ile pobrała podczas parowania.
 
Bilans ciepła (zasada zachowania ilości ciepła) w odizolowanym układzie ciał, w którym nie zachodzi wymiana ciepłą z otoczeniem oraz zamiana energii cieplnej na inne rodzaje energii, łączna ilość ciepła jest wielkością stałą.
 
Suma ciepła pobranego przez jedna ciała równa jest sumie ciepła oddanego przez inne ciała
 
bilans cieplny fizyka ściąga na telefon komórkę
 
Rozszerzalność cieplna ciał stałych- przyrost długości ciała stałego przy ogrzewaniu jest wprost proporcjonalny do jego długości początkowej i do przyrostu temperatury oraz zależy od rodzaju materiału.
 
bilans cieplny fizyka ściąga na telefon komórkę
 
Rozszerzalność cieplna cieczy- przyrost objętości ogrzewanej cieczy jest wprost proporcjonalny do jej objętości początkowej i do przyrostu temperatury oraz zależy od rodzaju cieczy
 
bilans cieplny fizyka ściąga na telefon komórkę
 
Rozszerzalność objętościowa ciał stałych prawa rządzące rozszerzalnością objętościową ciał stałych są identyczne, jak prawa rozszerzalności objętościowej cieczy. Współczynnik rozszerzalności objętościowej ciała stałego ma wartość trzykrotnie większą od jego współczynnika rozszerzalności liniowej.
 
bilans cieplny fizyka ściąga na telefon komórkę
 
Przepływ ciepła- niewymuszony przepływ ciepła następuje zawsze z ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej. Może odbywać się przez przewodzenie, konwekcję (unoszenie) i promieniowanie
 
Stany skupienia
 
Stan stały- ciała stałe mają określony kształt, są nieściśliwe, dzieli się ja na kruche, sprężyste, plastyczne.
 
Stan ciekły- ciecze nie mają określonego kształtu, przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, są nieściśliwe
 
Stan gazowy- gazy przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, wypełniają całą jego objętość, są ściśliwe i rozprężliwe.
 
Zmiany stanu skupienia substancji
 
Sublimacja- przemiana ciała stałego w gaz
Resublimacja- przemiana gazu w ciało stałe
Topnienie-przemiana ciała stałego w ciecz
Krzepnięcie- przemiana cieczy w ciało stałe
Parowanie- przemiana cieczy w gaz, zachodzi z powierzchni cieczy w dowolnej temperaturze
Skraplanie-przemiana gazu w ciecz
Wrzenie-przemiana cieczy w gaz, zachodzi w całej objętości cieczy

 
Para nasycona- jest to para, która znajduje się w stanie równowagi z cieczą, odpowiadające jej ciśnienie nosi nazwę ciśnienia nasycenia, wartość tego ciśnienia nie zależy od objętości a wyłącznie od temperatury
 
Para nienasycona-jeżeli ciśnienie pary jest mniejsze od ciśnienia nasycenia, to taka parę nazywamy nienasyconą i możliwe jest tworzenie się dalszych ilości pary.
 
Punkt potrójny- jest to punkt odpowiadający takiej temperaturze i ciśnieniu, dla których dana substancja może występować w stanie równowagi we wszystkich stanach skupienia: stały, ciekły i gazowy
 
bilans cieplny fizyka ściąga na telefon komórkę
 
Wilgotność bezwzględna- nazywamy masę pary wodnej zawartej w jednym metrze sześciennym powietrza lub gazu (gęstość)
 
Wilgotność względna- jest to stopień nasycenia powietrza lub gazu para wodną, wyraża się ją w procentach jako stosunek ciśnienia pary wodnej zawartej w powietrzu lub gazie do ciśnienia pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze
 
bilans cieplny fizyka ściąga na telefon komórkę
 
Stosunek ten jest w przybliżeniu równy wyrażonemu w procentach stosunkowi gęstości pary wodnej zawartej w powietrzu lub gazie, do gęstości pary wodnej nasyconej w danej temperaturze
 
bilans cieplny fizyka ściąga na telefon komórkę
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl