fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze


Kinematyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Dynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Hydrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Termodynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Prąd elektryczny- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektromagnetyzm- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Drgania i fale- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Optyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne
 

Fizyka: Elektrostatyka- wzory, prawa

Elektrostatyka- wzory, prawa sciąga na komórkę fizyka
 
  Pobierz program Elektrostatyka- wzory, prawa 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki.
Patrz do Fizyka- teoria na telefon komórkowy
 
Dodatkowo możesz go wzbogacić zadaniami dotyczącymi tego działu ("Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla).
Patrz do "Zbiór prostych zadań z fizyki" K. Chyla- obliczenia zadań w telefonie
 


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Elektrostatyka- wzory, prawa

Pole elektrostatyczne
 
Pole elektryczne -obszar przestrzeni, w której na ładunek elektryczny działa siła elektrostatyczna. Pole to opisuje się przez natężenie pola elektrycznego lub potencjał elektryczny.
 
Prawo Coulomba siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.
 
Rozmiar: 1358
 
Pole centralne wokół punktowego ładunku dodatniego
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 322
 
Pole centralne wokół punktowego ładunku ujemnego
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 323
 
Pole jednorodne to przestrzeń, w której we wszystkich punktach natężenie pola jest takie same, czyli ma stałą wartość, kierunek i zwrot. Linie sił w takim polu są prostymi równoległymi.
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 209
 
Natężenie pola elektrostatycznego nazywamy stosunek siły działającej na umieszczony w tym punkcie próbny ładunek dodatni (q+) do tego ładunku. Jest to wielkość wektorowa, której kierunek i zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły.
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 706
 
Natężenie centralnego pola elektrostatycznego jest wprost proporcjonalne do ładunku źródła pola i odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości tego punktu od środka źródła pola
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 957
 
Wykres zależności natężenia pola od odległości
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 862
 
Eelektryzowanie ciał to proces przekazywania im ładunku, który polega na dodaniu, lub odebraniu elektronów z tego ciała. Wyróżniamy trzy sposoby elektryzowania: przez tarcie, dotyk i indukcję.
 
Elektryzowanie ciał przez tarcie polega na przepływie elektronów z jednego ciała do drugiego podczas pocierania ich jedno o drugie. W ten sposób jedno ciało posiada ładunek dodatni, a drugie ujemny.
 
Na przykład pocieramy laskę szklaną o jedwab, a laskę ebonitową o wełnę. Laska szklana zostanie naładowana ładunkiem dodatnim, a laska ebonitowa ujemnym. Dwie naelektryzowane laski szklane lub ebonitowe odpychają się (ładunki jednoimienne odpychają się), laska szklana z ebonitową przyciągają się (ładunki różnoimienne przyciągają się).
 
Elektryzowanie ciał przez indukcję to zjawisko przemieszczania się ładunku elektrycznego w obrębie ciała pod wpływem ciała naelektryzowanego. Każde ciało naelektryzowane przyciąga ciało elektrycznie obojętne. Dzieje się tak, dlatego, że w każdym ciele elektrony mają większą lub mniejszą zdolność przemieszczania się. Zbliżając ciało naelektryzowane do ciała obojętnego siły elektryczne powodują przesunięcie się elektronów w obrębie tego ciała.
 
Elektryzowanie ciał przez dotyk na przykład naelektryzowaną ujemnie laskę ebonitową (nadmiar elektronów) zbliżamy do obojętnej metalowej kuli. Po zetknięciu się dwóch ciał elektrony z laski ebonitowej przepłyną na metalową kulę. Laska ebonitowa nadal będzie naładowana ujemnie, ale już ładunek ten będzie mniejszy. Natomiast obojętna dotychczas kula zostanie naelektryzowana ujemnie.
 
Zasada zachowania ładunków W układzie ciał izolowanych elektrycznie od otoczenia całkowity ładunek(suma ładunków dodatnich i ujemnych) nie ulega zmianie. Ładunek może jedynie przemieszczać się z jednego ciała (lub jego części) do innego ciała (lub jego części).
 
Praca w centralnym polu elektrostatycznym zależy od położenia początkowego i końcowego, a nie zależy od drogi
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 971
 
Energia potencjalna ładunku
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 941
 
Energia potencjalna ładunków różnoimiennych jeżeli ładunki są różnoimienne, to energia potencjalna ładunku q w polu wytworzonym przez Q jest ujemna i rośnie do zera w miarę oddalania się od ładunku źródła.
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 458
 
Energia potencjalna ładunków jednoimiennych jeżeli ładunki są jednoimienne, to energia potencjalna ładunku q w polu wytworzonym przez Q jest dodatnia i maleje do zera w miarę oddalania się od ładunku źródła.
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 460
 
Potencjał pola elektrostatycznego nazywamy stosunek energii potencjalnej ładunku q w tym punkcie pola do tego ładunku
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 996
 
Praca wyrażona przez potencjał
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 1093
 
1 elektronowolt (1eV) jest to wartość pracy, jaką wykonuje siła pola elektrostatycznego, przesuwając cząstkę o ładunku równym jednemu ładunkowi elementarnemu między dwoma punktami pola elektrycznego, między którymi istnieje różnica potencjałów 1 wolta
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 184
 
Powierzchnia ekwipotencjalna-jest to powierzchnia prostopadła do linii pola elektrostatycznego łącząca punkty o jednakowym potencjale.
 
Napięcie to różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami. Mówimy, że między dwoma punktami istnieje napięcie 1 V(wolta), jeżeli przy przemieszczeniu między tymi punktami ładunku 1C zostaje wykonana praca 1J.
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 501
 
Pojemność. Kondensator
 
Pojemność elektryczna- jest to stosunek ładunku znajdującego się na przewodniku do wywołanego przez ten ładunek potencjału. Stosunek ten charakteryzuje zdolność gromadzenia ładunku elektrycznego przez odizolowany przewodnik. Jednostka pojemności elektrycznej jest farad.
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 838
 
Farad określa pojemność takiego przewodnika, w którym ładunek 1C wytwarza potencjał 1V
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 506
 
Względna przenikalność elektryczna- jest to stosunek pojemności kondensatora z dielektrykiem znajdującym się między jego okładkami do jego pojemności, gdy między okładkami jest próżnia.
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 792
 
Pojemność kondensatora płaskiego
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 1232
 
Pojemność odosobnionej kuli
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 723
 
Łączenie kondensatorów
 
Połączenie równoległe wszystkie okładki kondensatorów mają ten sam potencjał, czyli napięcie U jest dla każdego z nich jednakowe. Ładunek zgromadzony w połączeniu rozkłada się na kondensatorach proporcjonalnie do ich pojemności. Pojemność układu równa jest sumie pojemności kondensatorów tworzących połączenie. Połączenie to służy do zwiększania pojemności
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 454
 
Połączenie szeregowe wszystkie kondensatory połączenia mają ten sam ładunek. Potencjał na każdym z kondensatorów jest odwrotnie proporcjonalny do ich pojemności. Suma potencjałów poszczególnych kondensatorów jest równa potencjałowi połączenia. Odwrotność pojemności połączenia szeregowego jest równa sumie odwrotności pojemności poszczególnych kondensatorów układu. Pojemność układu jest mniejsza od najmniejszej pojemności kondensatora wchodzącego w skład połączenia szeregowego. Połączenie to stosuje się do uzyskiwania mniejszych pojemności.
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 516
 
Energia naładowanego kondensatora wzory są sobie równoważne
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 867
 
Ruch ładunku w polu elektrycznym.
 
Siła działająca na cząsteczkę naładowaną w polu elektrostatycznym
 
Działanie pól elektrycznych na cząstki naładowane można wykorzystać do przyspieszania lub hamowania, do zmiany kierunku poruszających się cząstek. Możliwe są takie układy, w których oba te cele realizowane są jednocześnie. Dal uproszczenia zakładamy, że ruch cząstki naładowanej odbywa się w jednorodnym polu elektrostatycznym o natężeniu E. Na cząstkę naładowaną będzie działać stała siła wyrażona wzorem
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 512
 
Przyspieszenie cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 750
 
W zależności od znaku ładunku cząstki oraz zwrotu jej prędkości względem zwrotu linii pola elektrostatycznego, cząstka może być przyspieszana lub hamowana.
 
Prędkość cząstki równoległa do wektora E natężenia pola
 
Jeżeli ładunek wstrzelimy równolegle do linii sił pola to będzie się on poruszał ruchem jednostajnie przyspieszonym bądź ruchem jednostajnie opóźnionym po linii prostej. Ładunek dodatni będzie przyciągany przez ujemnie naładowaną okładką kondensatora, a odpychany przez dodatnio naładowaną. W przypadku ładunku ujemnego jest na odwrót.
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 412
 
Prędkość cząstki prostopadła do wektora E natężenia pola
 
Do pola jednorodnego zostaj wstrzelona cząstka naładowana dodatnio z prędkością Vx prostopadłą do wektora natężenia pola elektrostatycznego E. Kierunek ruchu cząstki zostaje zakrzywiony. Cząstka porusza się wzdłuż osi X ze stałą prędkością Vx. Zaś wzdłuż osi Y ruchem przyśpieszonym. Jej prędkość po wylocie z pola jest opisana zależnością
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 608
 
Ładunek ujemny odchyli się w drugą stronę. Ruch ładunku w obu przypadkach jest złożeniem dwóch ruchów: jednostajnego względem osi OX i jednostajnie przyspieszonego względem osi OY
 
Prędkość cząstki nieprostopadła do wektora E natężenia pola
 
Do pola jednorodnego zostaje wstrzelona pod pewnym kątem względem linii pola cząstka naładowana dodatnio. Tor jej ruchu zostaje zakrzywiony. Jej ruch jest złożeniem ruchów: jednostajnego względem osi OX i jednostajnie opóźnionego Po osiągnięciu punktu przegięcia toru wzdłuż osi OY cząstka porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 821
 
Lampa oscyloskopowa to próżniowa bańka szklana, w której źródłem elektronów jest rozżarzona katoda. Elektrony przyśpieszane są anodą. Układ dwóch par płytek służy do odchylania wiązki elektronów. Jedna para płytek odchyla w płaszczyźnie pionowej, druga poziomej. Na tej zasadzie działają lampy w kineskopach telewizorów i monitorach.
 
fizyka elektrostatyka wzory prawa 1130 bajtów