fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem


Kinematyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Dynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Hydrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Termodynamika- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektrostatyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Prąd elektryczny- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Elektromagnetyzm- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Drgania i fale- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne Optyka- wzory, prawa fizyka wzory fizyczne
 

Fizyka: Termodynamika- wzory, prawa

Termodynamika- wzory, prawa sciąga na komórkę fizyka
 
  Pobierz program Termodynamika- wzory, prawa 
Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA
 
  Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce?Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią z fizyki.
Patrz do Fizyka- teoria na telefon komórkowy
 
Dodatkowo możesz go wzbogacić zadaniami dotyczącymi tego działu ("Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla).
Patrz do "Zbiór prostych zadań z fizyki" K. Chyla- obliczenia zadań w telefonie
 


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Termodynamika- wzory, prawa

Ciepło i praca
 
Ciepło jest jednym ze sposobów przekazywania energii wewnętrznej ciała sposobem mikroskopowym;
 
Praca jest drugim ze sposobów przekazywania energii wewnętrznej ciała sposobem makroskopowym
 
Równowaga termodynamiczna
 
Układ(ciało) jest w równowadze termodynamicznej z otoczeniem, jeśli nie zachodzą w nim zmiany parametrów zewnętrznych (np. zmiana objętości układu) i wewnętrznych (np. zmiana ciśnienia wewnątrz układu, temperatury)
 
Proces(przemiana) termodynamiczna jest to przejście układu z jednego stanu termodynamicznego do drugiego
 
Izoproces gdy w czasie procesu jedne z parametrów ma wartość stałą, mówimy o izoprocesie. Najprostsze izoprocesy: izotermiczny(T=const), izobaryczny (p=const) i izochoryczny (V=const)
 
Proces (przemiana) odwracalny jest to proces, w którym możliwe jest przywrócenie wyjściowego stanu układu i otoczenia. Układ termodynamiczny przebywa przemianę odwracalną, przechodząc przez te same stany zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku. Po powrocie do stanu wyjściowego nie mamy żadnych zmian również w jego otoczeniu.
 
Proces (przemiana) nieodwracalny jest to proces związany z nieodwracalnymi zmianami układu i otoczenia. Procesy nieodwracalne przebiegają samorzutnie tylko w jednym kierunku. Na przykład przepływ ciepła z ciał cieplejszych do chłodniejszych.
 
Cykl jest to proces złożony, w wyniku, którego ciało termodynamiczne powraca do stanu wyjściowego.
 
Pierwsza zasada termodynamiki
 
Zmiana energii wewnętrznej ciała może zachodzić przez przekazywanie ciepła lub przez wykonanie pracy, albo przez jedno i drugie.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamika
 
Każda z wielkości występujących we zorze może być dodatnia, ujemna lub równa zeru.
 
Perpetum mobile pierwszego rodzaju
 
Nazywamy układ, który mógłby pracować nieskończenie długo bez pobierania energii z zewnątrz. Perpetum mobile pierwszego rodzaju nie istnieje. Istnienie perpetum mobile byłoby zaprzeczeniem prawa zachowania energii.
 
Druga zasada termodynamiki Niemożliwy jest taki proces, którego jedynym rezultatem byłoby pobranie ciepła ze źródła o temperaturze wyższej i zamiana w całości tego ciepła na pracę
 
Równanie Clapeyrona
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Liczba Avogadra to liczba atomów, cząstek lub innych cząstek materii w jednym molu substancji złożonej z tychże atomów lub cząsteczek
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Stała gazowa- oznaczana jako R, stała fizyczna równa pracy wykonanej przez 1 mol gazu doskonałego podgrzewanego o 1 kelwin podczas przemiany izobarycznej, jest związana ze stałą Boltzmana (oznaczana jako k) poniższą zależnością
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Zasada ekwipartycji energii- na każdy stopień swobody cząsteczki przypada jednakowa część energii równa
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Energia wewnętrzna gazów- (symbol U) to całkowity zasób energii układu stanowiący sumę energii oddziaływań międzycząsteczkowych i wewnątrzcząsteczkowych układu, a także energii ruchu cieplnego cząsteczek oraz wszystkich innych rodzajów energii występujących w układzie.
 
Uwzględniając zasadę ekwipartycji oraz ilość stopni swobody można podać, że energia wewnętrzna N cząstek
 
a) gazu jednoatomowego wyraża się zależnością
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
b) gazu dwuatomowego wyraża się zależnością
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
c) gazu trzyatomowego (i więcej) wyraża się zależnością
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Skala temperatur Kalwina- temperaturę liczoną w skali Celsjusza można przeliczyć na temperaturę w skali Kelwina posługując się zależnością
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Ilość ciepła oznaczane symbolem Q pobieranego przy ogrzewaniu jest wprost proporcjonalna do masy m ogrzewanego ciała o do uzyskanego przyrostu temperatury oraz jest zależna od rodzaju ogrzewanego materiału. Jednostką ciepłą jest dżul (J)
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Ciepło właściwe oznaczane symbolem c wyraża ile ciepła należy dostarczyć, aby ogrzać 1kg substancji o 1K. Wielkość ta nazywana też jest pojemnością cieplną właściwą.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Ciepło topnienia- wyraża ile ciepła należy dostarczyć substancji o masie 1kg, aby całkowicie ją stopić bez zmiany temperatury
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Substancja krzepnąca oddaje otoczeniu tyle samo ciepła ile pobrała podczas topnienia.
 
Ciepło parowania- wyraża ile ciepła należy dostarczyć substancji o masie 1kg, aby całkowicie wyparowała bez zmiany temperatury
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Substancja skraplająca się oddaje otoczeniu tyle samo ciepła ile pobrała podczas parowania.
 
Bilans ciepła (zasada zachowania ilości ciepła) w odizolowanym układzie ciał, w którym nie zachodzi wymiana ciepłą z otoczeniem oraz zamiana energii cieplnej na inne rodzaje energii, łączna ilość ciepła jest wielkością stałą.
 
Suma ciepła pobranego przez jedne ciała równa jest sumie ciepła oddanego przez inne ciała
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Rozszerzalność cieplna ciał stałych- przyrost długości ciała stałego przy ogrzewaniu jest wprost proporcjonalny do jego długości początkowej i do przyrostu temperatury oraz zależy od rodzaju materiału.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Rozszerzalność cieplna cieczy- przyrost objętości ogrzewanej cieczy jest wprost proporcjonalny do jej objętości początkowej i do przyrostu temperatury oraz zależy od rodzaju cieczy
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Rozszerzalność objętościowa ciał stałych- prawa rządzące rozszerzalnością objętościową ciał stałych są identyczne, jak prawa rozszerzalności objętościowej cieczy. Współczynnik rozszerzalności objętościowej ciała stałego ma wartość trzykrotnie większą od jego współczynnika rozszerzalności liniowej.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Stany skupienia
 
Stan stały- ciała stałe mają określony kształt, są nieściśliwe, dzieli się ja na kruche, sprężyste, plastyczne.
 
Stan ciekły- ciecze nie mają określonego kształtu, przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, są nieściśliwe
 
Stan gazowy- gazy przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, wypełniają całą jego objętość, są ściśliwe i rozprężliwe.
 

 
Zmiany stanu skupienia substancji
 
Sublimacja- przemiana ciała stałego w gaz
Resublimacja- przemiana gazu w ciało stałe
Topnienie-przemiana ciała stałego w ciecz
Krzepnięcie- przemiana cieczy w ciało stałe
Parowanie- przemiana cieczy w gaz, zachodzi z powierzchni cieczy w dowolnej temperaturze
 
Skraplanie-przemiana gazu w ciecz
Wrzenie-przemiana cieczy w gaz, zachodzi w całej objętości cieczy

 
Para nasycona- jest to para, która znajduje się w stanie równowagi z cieczą, odpowiadające jej ciśnienie nosi nazwę ciśnienia nasycenia, wartość tego ciśnienia nie zależy od objętości a wyłącznie od temperatury
 
Para nienasycona-jeżeli ciśnienie pary jest mniejsze od ciśnienia nasycenia, to taka parę nazywamy nienasyconą i możliwe jest tworzenie się dalszych ilości pary.
 
Punkt potrójny- jest to punkt odpowiadający takiej temperaturze i ciśnieniu, dla których dana substancja może występować w stanie równowagi we wszystkich stanach skupienia: stały, ciekły i gazowy
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Wilgotność bezwzględna- nazywamy masę pary wodnej zawartej w jednym metrze sześciennym powietrza lub gazu (gęstość)
 
Wilgotność względna- jest to stopień nasycenia powietrza lub gazu para wodną, wyraża się ją w procentach jako stosunek ciśnienia pary wodnej zawartej w powietrzu lub gazie do ciśnienia pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Stosunek ten jest w przybliżeniu równy wyrażonemu w procentach stosunkowi gęstości pary wodnej zawartej w powietrzu lub gazie, do gęstości pary wodnej nasyconej w danej temperaturze
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Przemiana izotermiczna
 
Podczas tej przemiany temperatura gazu nie zmienia się(T=const).
 
Prawo Boyle'a-Mariotte'a
 
Dla danej stałej masy gazu iloczyn jego ciśnienia i objętości jest wielkością stałą.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Izoterma to dowolna zależność właściwości układu fizycznego otrzymana przy stałej temperaturze. Przykładem izotermy jest krzywa przedstawiająca zależność ciśnienia od objętości gazu dla ustalonej temperatury, czyli przemiana izotermiczna
 
Wykresy przemiany izotermicznej w układach współrzędnych przedstawiają izotermy
 
p-V
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
p-T
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
V-T
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
I zasada termodynamiki dla przemiany izotermicznej przybiera postać:
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Przykładem takiej przemiany jest bardzo powolne sprężanie gazu w naczyniu o ściankach dobrze przewodzących ciepło (temperatura gazu jest wówczas równa temperaturze otoczenia).
 
Przemiana izobaryczna
 
Podczas tej przemiany ciśnienie gazu nie ulega zmianie (p=const)
 
Prawo Guy-Lusaca:
 
Dla danej stałej masy gazu iloraz jego objętości i temperatury bezwzględnej jest wielkością stałą.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Izobara to dowolna zależność właściwości układu fizycznego otrzymana przy stałym ciśnieniu. Przykładem izobary jest krzywa przedstawiająca zależność ciśnienia od objętości gazu dla ustalonego ciśnienia, czyli przemiana izobaryczna
 
Wykresy przemiany izobarycznej w układach współrzędnych przedstawiają izobary
 
p-V
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
p-T
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
V-T
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
I zasada termodynamiki dla przemiany izobarycznej przybiera postać:
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Przykładem takiej przemiany jest ogrzewanie gazu w szczelnym naczyniu, które zamknięte jest ruchomym tłokiem mogącym się swobodnie przesuwać.
 
Praca w przemianie izobarycznej
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Pole powierzchni pod wykresem przemiany w układzie p-V ma sens fizyczny pracy wykonanej przez gaz
 
Przemiana izochoryczna
 
Podczas tej przemiany objętość gazu nie ulega zmianie (V=const)
 
Prawo Charlesa:
 
Dla danej stałej masy gazu iloraz jego ciśnienia i temperatury bezwzględnej jest wielkością stałą.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Izochora to dowolna zależność właściwości układu fizycznego otrzymana przy stałej objętości. Przykładem izochory jest krzywa przedstawiająca zależność ciśnienia od objętości gazu dla ustalonej objętości, czyli przemiana izochoryczna
 
Wykresy przemiany izochorycznej w układach współrzędnych przedstawiają izochory
 
p-V
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
p-T
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
V-T
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
I zasada termodynamiki dla przemiany izochorycznej przybiera postać:
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
W przemianie izochorycznej objętość nie ulega zmianie, więc gaz nie wykona pracy. Dochodzi do wymiany ciepła. Przykładem takiej przemiany jest ogrzewanie gazu w szczelnie zamkniętym naczyniu, zbudowanym z materiału o bardzo małej rozszerzalności cieplnej.
 
Ciepło właściwe i molowe
 
Ciepło właściwe informuje, jaka ilość ciepła należy dostarczyć substancji o masie 1kg, aby zwiększyć jej temperaturę o 1K
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Ciepło molowe informuje, jaka ilość ciepła należy dostarczyć jednemu molowi gazu, aby go ogrzać o 1K
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Ciepło molowe przy stałym ciśnieniu i objętości
 
Jeżeli gaz ogrzewany jest przy stałym ciśnieniu, to mówimy o cieple molowym przy stałym ciśnieniu. Gdy ogrzewany jest przy stałej objętości to mówimy o cieple molowym przy stałej objętości. Dal tego samego gazu zachodzi związek miedzy jednym a drugim ciepłem
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Dla ciepła właściwego powyższy związek będzie mieć postać
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Przemiana adiabatyczna
 
Podczas tej przemiany gaz nie wymienia ciepła z otoczeniem (Q=const)
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Wykresem przemiany adiabatycznej w układzie p-V jest adiabata, która przypomina izotermę, ale jest bardziej stroma.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
I zasada termodynamiki dla przemiany adiabatycznej przybiera postać:
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Cykl Carnota- podczas każdego cyklu gaz poddawany jest następującym przemianom:
 
-rozprężanie izotermiczne
-rozprężanie adiabatyczne
-sprężanie izotermiczne
-sprężanie adiabatyczne

 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 
Energia wewnętrzna układu na początku i na końcu cyklu jest taka sama- układ wraca do parametrów wyjściowych.
 
Sprawność cyklu (sprawność termodynamiczna)
 
Sprawność dowolnego cyklu termodynamicznego (w tym sprawność cyklu Carnota) można obliczyć na kilka sposobów.
 
fizyka ściąga na telefon komórkowy termodynamka
 

 
Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl