fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Mieszaniny chemiczne

Pojęcie mieszaniny

Mieszanina, to układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych ze sobą w dowolnym stosunku, taki układ ma pewne właściwości, których nie ma żaden ze składników w stanie osobnym.
Mieszaniny pomiędzy sobą różnią się liczbą składników, zawartością ilościową składników, stopniem rozdrobnienia (jednorodność), stanem skupienia.
Rozróżnia się dwa rodzaje mieszanin:

Sposoby rozdzielania mieszanin:

Rozdzielenie mieszanin stosuje się między innymi w celu uzyskania jednego lub kilku składników w stanie czystym. Do sposobów rozdzielenia mieszanin należy:

Podział mieszanin

Układ homogeniczny

- jest to układ jednorodny, zawierający jedną fazę (substancje oraz roztwory w jednym stanie skupienia)

Układ heterogeniczny

- jest to układ wielofazowy niejednorodny, składający się dwóch lub więcej faz

Roztwór

- jest to mieszanina jednorodna (homogeniczny układ wieloskładnikowy), która może być w stanie stałym (stopy metali), ciekłym (woda utleniona) i gazowym (propan, butan instalacji gazowej gospodarstwa domowego)

Układ rozproszony (układ dyspersyjny)

- jest to mieszanina składająca się z fazy rozproszonej i fazy rozpraszającej, faza rozproszona to najczęściej cząstki o nieidentycznych rozmiarach, faza rozpraszająca to najczęściej zbiór drobin, cząsteczek. Na przykład piana jest układem dyspersyjnym, w którym fazą rozproszona jest gaz, a fazą rozpraszającą jest ciecz.
Mgła, to układ dyspersyjny, w którym fazą rozproszoną jest ciecz, a fazą rozpraszającą jest gaz.
Dym, to układ dyspersyjny, w którym faza rozproszoną jest ciało stałe, a fazą rozpraszającą jest gaz.

Stopień rozdrobnienia

Stopień rozdrobnienia (dyspersji), jest to wielkość określająca rozmiary cząstek fazy rozproszonej. Stopień rozdrobnienia dzieli się na:

Koloid

- mieszanina niejednorodna o rozdrobnieniu koloidalnym, mieszaniny tej nie da się rozdzielić przez sączenie

Zawiesina

- mieszanina niejednorodna o rozdrobnieniu gruboziarnistym

Rozpuszczanie

Rozpuszczanie, to proces mieszania się dwóch substancji, który prowadzi do otrzymania roztworu. Rozpuszczanie zależy od:

Rozpuszczanie cieczy w cieczy

Rozpuszczanie cieczy w cieczy, przy mieszaniu cieczy o dużej różnicy gęstości należy wlewać ciecz o większej gęstości do cieczy o mniejszej gęstości (np. wlewamy kwas do wody). Ta kolejność pozwala uzyskać szybsze i równomierne mieszanie się cieczy.

Rozpuszczanie gazu w cieczy

Gazy wprowadzamy do cieczy przez rurkę, której drugą końcówkę zanurzamy w cieczy przy gazie trudno rozpuszczalnym; dla gazu łatwo rozpuszczalnego koniec rurki umieszczamy nad powierzchnia swoboda cieczy. W obu przypadkach układ aparatura musi mieć wylot służący do odprowadzenia nadmiaru gazu.

Rozpuszczanie ciała stałego w cieczy

W tym przypadku kolejność wprowadzania składników do naczynia może być dowolna. Rozpuszczanie ciała stałego w cieczy możemy przyśpieszyć przez: rozdrobnienie, mieszanie i ogrzewanie.

Roztwór nasycony i nienasycony

Roztwór nasycony, to roztwór, którego stężenie nie ulega zmianie po wprowadzeniu kryształu substancji rozpuszczanej
Roztwór nienasycony, to roztwór, w którym można rozpuścić więcej substancji niż do tej pory jest w niej rozpuszczone.

Właściwości mieszanin

Właściwości mieszanin są inne niż czystych składników substancji je tworzących. Właściwości te zależą od dwóch czynników: składu ilościowego (proporcji składników) oraz składu jakościowego (rodzaj składników).

Efekt ebulioskopowy

Efekt ebulioskopowy, jest to zjawisko polegające na tym, że roztwór ma wyższą temperaturę wrzenia niż czysty rozpuszczalnik

Efekt krioskopowy

Efekt krioskopowy, jest to zjawisko polegające na tym, że roztwór ma niższą temperaturę krzepnięcia niż czysty rozpuszczalnik

Efekt Tyndala

Efekt Tyndala, jest to rozpraszanie światła przez cząstki koloidalne (roztwór koloidalny jest nieprzeźroczysty), równoległa wiązka światła ugina i w roztworze przyjmuje kształt stożka

Koagulacja

Koagulacja, to proces polegający na łączeniu się cząstek fazy rozpuszczonej koloidu w większe agregaty tworzące fazę ciągłą o nieregularnej strukturze. Produktem koagulacji jest żel (koagulat miękki i elastyczny) lub zol (koloid, w którym faza rozpraszającą jest ciecz).

Peptyzacja

Peptyzacja, jest to przejście żelu w zol.

Wzory- opis składu mieszanin


Procent masowy

wzór procent masowy

Procent objętościowy

wzór procent objętościowy

Stężenie procentowe

wzór stężenie procentowe

Stężenie molowe

wzór stężenie molowe
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz