fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Substancje chemiczne

Pojęcie pierwiastka i związku chemicznego

Substancja (chemiczna)

Substancja (chemiczna), to zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.
Substancje chemiczne dzielimy na: Substancje proste od złożonych możemy odróżnić, gdy poddamy je reakcji rozkładu. Substancje złożone ulegną rozłożeniu na prostsze, a substancje proste nie ulegną rozłożeniu.
Do substancji chemicznych nie zaliczamy mieszanin zarówno jednorodnych, jak i niejednorodnych. Nazywamy je preparatami chemicznymi.

Pierwiastek

Pierwiastek, to zbiór atomów posiadających tą samą liczbę atomową, która określa ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu.

Związek chemiczny

Związek chemiczny tworzy zbiór cząsteczek, które mogą być zbudowane z dwóch lub więcej rodzajów atomów. Związek chemiczny charakteryzuje się stałym składem chemicznym i stałymi właściwościami.

Alotropia

Alotropia jest to występowanie tych samych pierwiastków chemicznych w różnych postaciach, które różnią się od siebie właściwościami. Różnica właściwości może być spowodowana różną budową krystaliczną (diament a grafit), rożną liczbą atomów w cząsteczce (tlen a ozon)

Symbole i wzory chemiczne

Symbol pierwiastka

Każdy pierwiastek posiada swój określony symbol, na przykład węgiel ma symbol C. Symbol pierwiastka pochodzi od jego nazwy łacińskiej. Pierwiastki nowo odkrywane, te o najwyższych liczbach atomowych mają symbole trzyliterowe.

Wzór sumaryczny

Wzór sumaryczny jest sposobem zapisu, który określa rodzaj i liczbę tomów związku chemicznego
wzór sumaryczny

Wzór strukturalny

Wzór strukturalny opisuje rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce oraz rodzaj wzajemnego powiązania
wzór strukturalny

Wzór strukturalny uproszczony

Wzór strukturalny uproszczony stosowany jest w celu uproszczenia zapisu cząsteczek związków organicznych, pomija się w nim wiązania łączące dany pierwiastek z atomami wodoru.
wzór strukturalny uproszczony

Wzór elektronowy(wzór Lewisa)

Wzór elektronowy(wzór Lewisa) to taki wzór, w którym przedstawia się wszystkie elektrony walencyjne atomów występujących w danej cząsteczce.
wzór elektronowy(wzór Lewisa)

Wzór elementarny (empiryczny)

Wzór elementarny (empiryczny) jest to najprostsza postać zapisu związku, która podaje, w jakim stosunku ilościowym występują atomy pierwiastków w danej cząsteczce.
wzór elementarny(empiryczny)

Wartościowość pierwiastków

Wartościowość pierwiastków, to cecha pierwiastków chemicznych określająca iloma wiązaniami chemicznymi może się dany pierwiastek łączyć z innymi. Pojęcie to, jest często zastępowane pojęciem stopnia utlenienia i liczby koordynacyjnej, wynika to z faktu małej precyzyjności tego pojęcia, które uwypukla się przy opisie wiązań lub oddziaływań będących na granicy wiązań i innych oddziaływań fizycznych.
Należy pamiętać, że większość pierwiastków może przyjmować różną wartościowość w różnych związkach chemicznych. Wartościowość przyjęto oznaczać liczbą rzymską (I, II, III, IV…)

Zasady tworzenia wzoru sumarycznego

Przy tworzeniu wzoru sumarycznego związku najwygodniej jest posłużyć się metodą krzyżowej wartościowości. Zapisujemy ogólną postać związku z uwzględnieniem wartościowości pierwiastków. Ilość atomów poszczególnych pierwiastków oznaczamy jako niewiadome (na przykład: x,y,z…).
Niewiadomym pierwiastka A przypisujemy wartościowość pierwiastka B, niewiadomym pierwiastka B przypisujemy wartościowość pierwiastka A (na krzyż):
reguła krzyża
Jeżeli liczby przypisane niewiadomym mają wspólny podzielnik to je skracamy.
a) związek: wodór (H) i tlen(O):

Rozmiar: 410 bajtów
b) związek: siarka(S) i tlen(O):

Rozmiar: 536 bajtów
Regule krzyżowej wartościowości nie podlegają dwa typy związków:
a) związki, w których występują wiązania chemiczne miedzy atomami tego samego pierwiastka na przykład:
nadtlenki
nadtlenki
węglowodory
węglowodory
b) związki, które zawierają atomy tego samego pierwiastka lecz o różnej wartościowości, na przykład
Rozmiar: 302 bajtów
Tę regułę możemy też zastosować do związków zawierających więcej niż dwa pierwiastki, jeżeli fragment (A) tego związku lub fragment (B) ewentualnie oba te fragmenty są grupami
Rozmiar: 370 bajtów

Stopień utlenienia, zasady określania stopnia utlenienia

Stopień utlenienia odpowiada liczbie ładunków elementarnych (elektronów), które miałby dany atom, gdyby wszystkie wiązania w danej substancji były jonowe (jeżeli przekazanie elektronu oznacza pełne przekazanie elektronu to powstaje wiązanie jonowe, gdy przekazanie elektronu jest częściowe to tworzy się wiązanie kowalencyjne).
Stopień utlenienia pierwiastka w danym związku chemicznym podaje się za pomocą cyfr rzymskich, zapisywanej nad symbolem pierwiastka, jeżeli stopień utlenienia jest ujemny to cyfrę rzymska poprzedza się znakiem minus.
Przykład zapisu
stopień utlenienia
Stopień utlenienia pierwiastka wpływa na jego właściwości chemiczne. Jeżeli wzrasta stopień utlenienia to:

Jak określić stopień utlenienia pierwiastka?

Mieszaniny substancji

Podział mieszanin:

Rozdzielanie mieszanin niejednorodnych

Rozdzielanie mieszanin jednorodnych:

Mieszanina a związek chemiczny- różnice


Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz