fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Pole magnetyczne. Prąd przemienny- wzory, prawa

Pole magnetyczne

Pole magnetyczne, to przestrzeń, w której działają siły magnetyczne na umieszczone w niej magnesy, przewodniki z prądem i poruszające się ładunki; pole takie wytwarza na przykład kula ziemska, magnes stały, elektromagnes, ruda żelaza- magnetyt, przewodnik z prądem, poruszający się ładunek.
Sztabka magnesu zawieszona na nitce ustawia się zawsze jednym końcem w stronę geograficznego bieguna północnego- ten koniec magnesu nosi nazwę bieguna północnego (symbol N). Drugi koniec magnesu wskazuje geograficzny biegun południowy- ten koniec magnesu nosi nazwę bieguna południowego (symbol S).

Linie pola magnetycznego

Linie pola magnetycznego wyznaczają krzywe, do których styczne w każdym punkcie pokrywają się z kierunkiem wektora indukcji magnetycznej. Liniom przypisuje się zwrot od bieguna północnego do bieguna południowego- wychodzą z bieguna północnego N magnesu i wchodzą do bieguna południowego S
linie pola magnetycznego

Siła Lorentza

Siła Lorentza, jest to siła działająca na poruszający się ładunek w polu magnetycznym
wzór siła Lorentza

Indukcja pola magnetycznego

Wartością indukcji magnetycznej B nazywamy stosunek wartości siły działającej na cząstkę naładowaną ładunkiem q i poruszającą się prostopadle do kierunku linii pola, do iloczynu wartości bezwzględnej ładunku cząstki i jej szybkości
wzór indukcja pola magnetycznego
Jest to wielkość wektorowa, jej kierunek jest styczny do linii pola magnetycznego, a zwrot zgodny ze zwrotem linii pola

Jak określić tor ruchu cząstki (kierunek i zwrot siły Lorentza)

Zwrot siły działającej na poruszająca się cząstkę naładowaną dodatnio można określić stosując regułę śruby prawoskrętnej (reguła korkociągu):
Jeżeli śrubę prawoskrętną (lub korkociąg) będziemy obracać tak, by po najkrótszej drodze nakładać wektor v na wektor B, to ruch postępowy śruby (korkociągu) wyznaczy zwrot wektora siły F.
Dla cząstki naładowanej ujemnie zwrot siły będzie przeciwny niż wynika to z reguły śruby.
jak określić tor ruchu cząstki kierunek i zwrot siły Lorentza

Siła elektrodynamiczna

Siła elektrodynamiczna, jest to siła działająca na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym
wzór siła elektrodynamiczna

Jak określić zwrot siły elektrodynamicznej?

Reguła lewej dłoni, Reguła Fleminga

Jeżeli lewą dłoń ustawi się tak, aby linie pola magnetycznego zwrócone były prostopadle ku wewnętrznej powierzchni dłoni (wnikają w wewnętrzną stronę dłoni), a wszystkie palce - z wyjątkiem kciuka - wskazywały kierunek płynącego prądu dodatniego (poruszającej się cząsteczki), to odchylony kciuk wskaże kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej działającej na dodatni ładunek elektryczny umieszczony w tym polu (dla ładunku ujemnego zwrot siły będzie przeciwny).
reguła lewej dłoni, Reguła Fleminga

Strumień indukcji magnetycznej

Wartość strumienia indukcji magnetycznej jest równa iloczynowi wartości indukcji magnetycznej B i pola powierzchni S, prostopadłej do linii pola magnetycznego
wzór strumień indukcji magnetycznej

Natężenie pola magnetycznego

Natężenie pola magnetycznego, jest to wielkość wektorowa mająca kierunek i zwrot taki sam jak wektor indukcji magnetycznej. Natężenie pola magnetycznego nie zależy od właściwości magnetycznych środowiska.
wzór natężenie pola magnetycznego

Pole magnetyczne prądu stałego

Zwrot wektora indukcji magnetycznej B powstającej wokół przewodnika, przez który przepływa prąd elektryczny możemy ustalić stosując regułę prawej dłoni:
Jeżeli zegniemy cztery palce prawej dłoni, a odchylony kciuk ustawimy w kierunku przepływu prądu, to palce wskażą zwrot linii pola magnetycznego
pole magnetyczne prądu stałego przewodnik prostoliniowy
a) przewodnik prostoliniowy
wzór indukcja pola magnetycznego przewodnik prostoliniowy
b) solenoid
wzór indukcja pola magnetycznego solenoidu cewki

Wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem

Jeżeli zwrot przepływu prądów płynących w przewodnikach równoległych jest zgodny to przewodniki się przyciągają w przeciwnym wypadku się odpychają siłą o wartości opisaną poniższą zależnością:
wzór wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem

Definicja Ampera

Jeżeli natężenia prądów w nieskończenie długich, umieszczonych w próżni, równoległych przewodnikach są jednakowe, a odległość między tymi przewodnikami wynosi 1m i jeśli na odcinek o długości 1m każdego z przewodników drugi przewodnik działa siłą o wartości 2*10^-7N, to w każdym z tych przewodników płynie prąd o natężeniu 1A.

Cyklotron

Cyklotron służy do przyspieszania cząstek naładowanych. Składa się z elektromagnesu wytwarzającego pole magnetyczne i komory próżniowej, w której umieszczono dwie półkoliste elektrody zwane duantami. Między elektrodami wytwarzane jest za pomocą generatora wysokiej częstotliwości zmienne pole elektryczne. W centrum cyklotronu znajduje się źródło cząstek (cząsteczek) naładowanych elektrycznie lub cząsteczki te są wprowadzane z zewnątrz. Gdy promień cząstki jest odpowiednio duży, może ona opuścić akcelerator. Role siły dośrodkowej pełni siła Lorentza
budowa cyklotronu

Wzory na promień, okres, częstotliwość cząstki przyspieszanej w cyklotronie

wzór na promień, okres, częstotliwość cząstki przyspieszanej w cyklotronie

Indukcja elektromagnetyczna

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega na powstawaniu w przewodniku siły elektromotorycznej(SEM) pod wpływem zmienny pola magnetycznego. Gdy obwód jest zamknięty to indukuje się w nim prąd elektryczny.
zjawisko indukcji elektromagnetycznej

Reguła Lenza

Prąd indukcyjny ma taki kierunek, że jego własne pole magnetyczne przeszkadza zmianie strumienia, która ten prąd wywołała.

Siła elektromotoryczna indukcji

wzór siła elektromotoryczna indukcji
Siła elektromotoryczna indukcji jest równa zmianie strumienia magnetycznego zachodzącej w jednostce czasu, czyli szybkości zmiany strumienia wziętej ze znakiem "-"

Siła elektromotoryczna indukcji- wyprowadzenie wzoru

siła elektromotoryczna indukcji wyprowadzenie wzoru schemat układu
Zakładamy, że nie istnieje tarcie. Przesunięcie pręta na drodze x w polu magnetycznym ruchem jednostajnym wymaga przyłożenia siły (Fz), której wartość jest równa sile elektrodynamicznej (Fel). Obliczamy pracę tej siły.
siła elektromotoryczna indukcji wyprowadzenie wzoru

Zjawisko samoindukcji (indukcja własna)

Samoindukcja występuje, gdy siła elektromotoryczna wytwarzana jest w tym samym obwodzie, w którym płynie prąd powodujący indukcję, powstająca siła elektromotoryczna przeciwstawia się zmianom natężenia prądu elektrycznego. Indukcyjność obwodu jest równa sile elektromotorycznej samoindukcji, jaka powstaje w obwodzie przy zmianie natężenia o 1 A występująca w czasie 1 sekundy
Samoindukcja przeciwdziałając zmianie natężenia prądu powoduje:

Indukcyjność obwodu (współczynnik samoindukcji)

indukcja elektromagnetyczna ściąga na telefon komórkowy fizyka  wzory
Indukcyjność mierzymy w henrach(1 H). 1 H jest indukcyjnością obwodu, w którym zmiana natężenia prądu o 1 A (jeden amper) wywołuje zmianę strumienia magnetycznego o 1 Wb (jeden weber).

Współczynnik samoindukcji zwojnicy(cewki, solenoidu)

wzór współczynnik samoindukcji zwojnicy cewki solenoidu

Siła elektromotoryczna (SEM) samoindukcji cewki

wzór siła elektromotoryczna (SEM) samoindukcji cewki
Współczynnik samoindukcji (L) równy 1 H (jeden henr) posiada zwojnica, w której zmiana natężenia prądu o 1 A (jeden amper) w czasie 1 s (jedna sekunda) wywołuje siłę elektromotoryczną (SEM) samoindukcji równą 1 V (jeden wolt).

Prąd przemienny- wzory, prawa, pojęcia

Prądnica prądu przemiennego- idea wytwarzania prądu przemiennego

Prądnica prądu przemiennego, jest to urządzenie przetwarzające energię mechaniczną, pobieraną z zewnętrznego urządzenia napędzającego prądnicę, na energię elektryczną w postaci przemiennego prądu Do tego celu wykorzystuje się zjawisko indukowania siły elektromotorycznej w wyniku ruchu przewodnika w polu magnetycznym indukcji elektromagnetycznej. Zmiana strumienia magnetycznego obejmowanego przez ramkę powoduje powstanie SEM indukcji w dwóch bokach ramki AB i CD. Im zwojów (ramek) na wirniku prądnicy będzie więcej, tym większa powstanie SEM.
prdnica prądu przemiennego wytwarzanie prądu

Wyprowadzenie wzoru na SEM indukcji powstającej w prądnicy

SEM indukcji powstaje w dwóch bokach wirującej ramki w polu magnetycznym. Na rysunku boki maja długość (

b

). W jednym boku powstaje SEM o wartości
wyprowadzenie wzoru na SEM indukcji powstającej w prądnicy

Prąd przemienny

Prąd przemienny, to taki prąd elektryczny, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne -stąd nazwa przemienny.

Wielkości opisujące prąd przemienny:


-natężenie prądu przemiennego
wzór natężenie prądu przemiennego
-napięcie prądu przemiennego
wzór napięcie prądu przemiennego
-częstotliwość prądu przemiennego
wzór częstotliwość prądu przemiennego
-faza prądu przemiennego
wzór faza prądu przemiennego

Wykres natężenia i napięcia prądu przemiennego

wykres natężenia i napięcia prądu przemiennego

Natężenie skuteczne

Wartość natężenia prądu stałego (Is), którego moc jest równa mocy prądu przemiennego, nazywamy wartością skuteczna natężenia prądu przemiennego.
wzór natężenie skuteczne

Napięcie skuteczne

Wartość napięcia prądu stałego (Us), którego moc jest równa mocy prądu przemiennego, nazywamy wartością skuteczna napięcia prądu przemiennego.
wzór napięcie skuteczne

Natężenie i napięcie skuteczne- wyprowadzenie wzoru

Z definicji natężenia skutecznego przyrównujemy moc prądu przemiennego do mocy prądu stałego. Moc chwilowa prądu przemiennego opisana jest zależnością:
natężenie i napięcie skuteczne- wyprowadzenie wzoru
Jest to moc chwilowa prądu przemiennego, moc średnia będzie odpowiadać pracy pradu w czasie jednego okresu
natężenie i napięcie skuteczne- wyprowadzenie wzoru
Moc prądu stałego przyrównamy do średniej mocy prądu przemiennego
natężenie i napięcie skuteczne- wyprowadzenie wzoru
Napięcie skuteczne, to:
natężenie i napięcie skuteczne- wyprowadzenie wzoru

Moc skuteczna prądu przemiennego

Moc skuteczna prądu przemiennego odpowiada wartości iloczynu napięcia skutecznego (Us) i natężenia skutecznego (Is)
wzór moc skuteczna prądu przemiennego

Opór indukcyjny

Opór indukcyjny, jest to opór, który występuje w obwodach prądu przemiennego i związany jest z indukcyjnością elementów obwodu na przykład cewka. Jego wartość dla tego samego elementu (cewki) będzie różna w zależności od częstotliwości prądu przemiennego. Opór oporników (opór omowy) nie posiada tej cechy (nie zmienia się)
wzór opór indukcyjny

Opór pojemnościowy

Opór pojemnościowy, jest to opór, który występuje w obwodach prądu przemiennego i związany jest z pojemnością elektryczną elementów obwodu, na przykład kondensator. Jego wartość dla tego samego elementu (kondensatora) będzie różna w zależności od częstotliwości prądu przemiennego. Opór oporników (opór omowy) nie posiada tej cechy (nie zmienia się)
wzór opór pojemnościowy

Cewka w obwodzie prądu przemiennego

Napięcie na cewce wyprzedza w fazie natężenie o 90°. Przesunięcie fazowe wynosi 90°.
napięcie na cewce wyprzedza w fazie natężenie

Wykres wskazowy i przesunięcie fazowe obwodu indukcyjnego

wykres wskazowy i przesunięcie fazowe obwodu indukcyjnego

Kondensator w obwodzie prądu przemiennego

Napięcie na kondensatorze osiąga później swą wartość maksymalną niż natężenie prądu. Przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem a natężeniem wynosi -(minus)90°. Natężenie wyprzedza napięcie.
kondensator w obwodzie prądu przemiennego

Wykres wskazowy i przesunięcie fazowe obwodu pojemnościowego

wykres wskazowy i przesunięcie fazowe obwodu pojemnościowego

Zawada obwodu RLC

Zawada obwodu RLC, to całkowity opór obwodu:
wzór zawada obwodu RLC

Przesunięcie fazowe w obwodzie RLC

Przesunięcie fazowe w obwodzie RLC, jest to różnica faz pomiędzy napięciem i natężeniem prądu przemiennego, której wartość odpowiada
wzór przesunięcie fazowe w obwodzie RLC

Transformator

Transformator, to urządzenie pozwalające zmienić napięcie przemienne z wyższego na niższe lub odwrotnie. Działanie transformatora oparte jest na zjawisku indukcji wzajemnej. Jedno z uzwojeń (zwane pierwotnym) podłączone jest do źródła prądu przemiennego. Przemienny prąd wywołuje powstanie zmiennego pola magnetycznego. Zmienny strumień pola magnetycznego, przewodzony przez rdzeń transformatora, przechodzi przez drugie uzwojenie (zwane wtórnym). Zmiana strumienia pola magnetycznego w cewkach wtórnych wywołuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej - powstaje w nich SEM indukcji (napięcie).
schemat budowy transformatora

Przekładnia transformatora

Przekładnia transformatora, jest to wielkość określająca stosunek wartości napięcia wtórnego do pierwotnego w transformatorze. Jej wartość można obliczyć z poniższych wzorów:
wzór przekładnia transformatora
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz