fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
historia Wielka wędrówka ludów III-VIw. Najazdy na Europę (IV- XV w.)  ściąga na komórkę historia

Pobierz program na komórkęHistoria: Wielka wędrówka ludów III-VIw. Najazdy na Europę (IV- XV w.) cena: 3,66zł z VAT

Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli JAVA,

Ten materiał możesz mieć w swojej komórce za jedyne 2,44zł z VAT, co ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli. Sprawdź czy Twoja komórka jest skonfigurowana do usługi GPRS (konfiguracja jest darmowa, wejdź na stronę swojego operatora);

Przykładowy zrzut działającej aplikacji- Historia: Rzym królewski i początki republiki- na słabym telefonie Nokia2610i(wyświetlacz: 128x128pikseli). W każdym lepszym telefonie będziesz widzieć więcej.

Dostęp do tematów możliwy jest z menu telefonu.

historia ściąga na telefon komórkowy

 

Historia: Wielka wędrówka ludów III-VIw. Najazdy na Europę (IV- XV w.)

Wielka wędrówka ludów III-VIw.

Goci

Goci pierwotnie zasiedlali południową część Półwyspu Skandynawskiego W IV wieku nastąpił podział Gotów na:
wschodnich (Ostrogoci), osiadłych na wschód od Dniestru,
zachodnich (Wizygoci), żyjących na zachodnim brzegu rzeki.
Oba odłamy pobite przez Hunów wdarły się na terytorium cesarstwa rzymskiego i walnie przyczyniły się do zagłady jego zachodniej części.
Ostrogoci opanowali Panonię (w czasach antycznego Rzymu teren na prawym brzegu Dunaju, obszar dzisiejszych Węgier, wschodniej Austrii i Słowenii). Potem w ramach sojuszu z Bizancjum zaatakowali rządzoną przez Odoakera(433-493, wódz germański z plemienia Herulów) Italię, gdzie utworzyli królestwo ze stolicą w Rawennie. Swój rozkwit przeżyło ono za panowania Teodoryka I Wielkiego. W VI wieku Ostrogoci zostali pokonani przez armie bizantyjskie Belizariusza i Narsesa, a później ulegli Longobardom( lud zachodniogermański. Ich nazwa pochodzi od łac. longa barba czyli długa broda)
Wizygoci po długiej i niszczycielskiej wędrówce - w 410 r. złupili Rzym - założyli swoje królestwo na terenie dzisiejszej południowo-zachodniej Francji ze stolicą w Tuluzie. Pod naciskiem Franków przenieśli jego siedzibę do Hiszpanii. W VIII wieku ulegli najazdowi Arabów.

Wandalowie

Pochodzą (prawdopodobnie) z Półwyspu Skandynawskiego i północnej część Półwyspu Jutlandzkiego. W czasie wywołanej najazdem Hunów (od 375 r- był to koczowniczy lud wywodzący się ze wschodnich terenów Azji Środkowej) wędrówki ludów część Wandalów - Hasdingowie sprzymierzyła się z irańskojęzycznym ludem Alanów i dotarła na obszary między Dunajem i Cisą
W 406r. przekroczyli Ren. Przeszli przez Galię na Półwysep Iberyjski. Wyparci przez Wizygotów osiedlają się w północnej Afryce, gdzie w latach 439-534 istnieje ich państwo ze stolicą w Kartaginie.
W 455r złupili Rzym, podbili Sardynię i Korsykę. Zostali pokonani przez wyprawę bizantyjską.

Anglowie

Lud pochodzenia germańskiego, który w V wieku n.e. najechał wraz z Sasami i Jutami Brytanię. W okresie V-VIw. W południowo- wschodniej części wyspy istnieje ich księstwo anglosaskie.

Burgundowie

Lud wschodniogermański, pochodzący prawdopodobnie z wyspy Bornholm. W 406 r. uczestniczyli w grupie ludów germańskich, która w noc sylwestrową po zamarzniętym Renie w rejonie Moguncji wkroczyła do rzymskiej Galii.
W 436r. zostali pobici przez połączone siły Rzymian i Hunów.
Burgundowie w swej historii utworzyli dwa państwa: w latach 413-436 w Wormacjii i Moguncji oraz w latach 443-534 - w Saubadii (do 475 r) poszerzone o Delfinat, Szwajcarię Romańską, Durance do Langres, Lyonnais. W 534r. zostali podbici przez Franków i ulegli romanizacji.

Frankowie

Frankowie powstali w III wieku n.e. z wymieszania mniejszych plemion germańskich mieszkających nad dolnym Renem. Dzielili się na Franków salickich (dolny Ren) i ripuarskich (środkowy Ren).
Frankowie saliccy, pokonując inne plemiona, podbili w V wieku Galię. Utworzyli silne państwo. W 496 król Franków Chlodwig porzyjmuje chrześcijaństwo.
Wczesnofeudalna monarchia Chlodwiga była typowym państwem patrymonialnym(najstarsza forma państwa feudalnego). Ustrój ten charakteryzował się tym, iż państwo stanowiło prywatną własność władcy, który był uważany za właściciela wszystkich ziem, zasobów naturalnych, pana i ojca swych poddanych oraz najwyższego sędziego.

Longobardowie

Wywodzili się ze Skandynawii. W V nad Dunajem zorganizowali swoje pierwsze państwo. Organizują najazdy na Italię. VI-VIIw na opanowanych terenach Italii tworzą szereg państewek. W 774r. zostali rozbici przez Karola Wielkiego.

Najazdy na Europę (IV- XV w.)

Hunowie(IV- V w.)

Koczowniczy lud wywodzący się ze wschodnich terenów Azji Środkowej. W IV w. pojawili się we Wschodniej Europie, gdzie w V w. utworzyli krótkotrwałe imperium i przyczynili się do upadku Rzymu.
Państwo osiągnęło największą potęgę za panowania Attyli. Hunowie osiągnęli w tym czasie dyplomatyczną i militarną przewagę nad Bizancjum i Rzymem. Ich atak w 375r. na Gotów wywołał wędrówki ludów. W latach 435- 453 organizowali najazdy na Grecję, Galię i Italię.
W 451r. ponoszą klęskę w bitwie z Rzymianami (pod wodzą Decjusza) na Polach Katalaunijskich. W 453r. po śmierci Attyli państwo Hunów rozpadło się.

Awarowie (VI- VIII w.)

Koczowniczy lud mieszanego pochodzenia ugro-ałtajskiego, który w połowie VI wieku pojawił się Europie. Utworzone nad Dunajem przez Awarów wspólnie z Kutigurami państwo Kaganat Awarów zasłynęło na przełomie VI i VII wieku łupieżczymi wyprawami głównie przeciw Bizancjum.Podporządkowali tu sobie plemiona słowiańskie.
W latach 791-805 Karol Wielki podbił Awarów i założył na ich dawnym terytorium kilka granicznych marchii (teren przygraniczny), na czele których osadził swych namiestników, natomiast wschodnią część dawnego kaganatu awarskiego przyłączył do swego państwa.

Słowianie

Po rozbiciu przez Hunów w roku 375 państwa Gotów, zajmującego rozległe tereny od stoków karpackich i dolnego Dunaju na zachodzie aż po Dniepr na wschodzie, powstała możliwość przesunięcia się protosłowiańskich grup z obszaru dorzecza środkowego i górnego Dniepru na znacznie bardziej atrakcyjne (zarówno ze względu na dogodne warunki do uprawiania rolnictwa, jak i ze względu na bliskość Cesarstwa Bizantyjskiego) tereny dzisiejszej zachodniej Ukrainy i Mołdawii.
Po rozbiciu kaganatu huńskiego w roku 454 (rok wcześniej zmar najsłynniejsz wódz Hunów- Attyla) Słowianie przesunęli się na północny brzeg dolnego Dunaju do granic Cesarstwa. Przybycie Awarów (około roku 558) zmienia statut Słowian- zostają podporządkowani koczownikom. Dalsza ekspansja Słowian na południe odbywała się aż do roku 626 w ramach najazdów awarsko-słowiańskich.

Węgrzy

Wywodzą się one z okolic Uralu. W czasie wędrówki ludów w V w. n.e. na zachód. Pierwszy etap ich wędrówki zakończył się ok. 750r. między dolnym biegiem Wołgi a Dunajem, wyparli stamtąd Awarów.
W IX i X wieku Węgrzy podejmowali wielokroć łupieżcze wyprawy na północ, na tereny państwa wielkomorawskiego (podbijając je), na zachód aż po Paryż, Akwizgran i południe Tarent w Italii.

Normanowie

Określani tez mianem Wikingów-mieszkańcy Skandynawii . Okres VIII-XII w. to czas ich ekspansji handlowej i terytorialnej. Od IXw. Normanowie na podbijanych terenach tworzyli nowe organizacje państwowe.
Do najbardziej znanych podbojów zalicza się zdobycie Anglii pod wodzą Wilhelma Zdobywcy, zdobycie przez Roberta Guiscarda najpierw Sycylii, a potem także południowych Włoch. Prowadzona przez Roberta Guiscarda wojna z Bizancjum, która doprowadziła do całkowitego wyparcia Bizancjum z Włoch.

Arabowie

Przełomem w rozwoju kultury arabskiej było stworzenie islamu i zjednoczenie Półwyspu Arabskiego przez Mahometa. Po śmierci (632r.) Mahometa Arabowie pod panowaniem kalifów podbili całą Afrykę Północną, Lewant, Mezopotamię, Persję, Turkiestan, część Anatolii, Hiszpanię, Sycylię i Sardynię.
W okresie XI- XV w. stopniowo tracą zdobycze na Półwyspie Iberyjskim. W 1492r. upadł ostatni emirat w Hiszpanii- Grenada.

Mongołowie

Wywodzą się z Wielkiego Stepu- ogólna nazwa obszaru geograficzno-historycznego na który składa się ciągły pas stepu zaczynający się od ujścia Dunaju, przechodzący przez Europę południowo-wschodnią i środkowe obszary Azji Środkowej, a kończący się na pograniczu Mongolii i Mandżurii.
Ok. 1206 roku Temudżyn, dzięki zwycięstwu nad innym wodzem mongolskim, Ong-chanem. Temudżyn stał się niepodzielnym panem tej części azjatyckiego stepu i przyjął tytuł Czyngis-chana. Reorganizuje armię, podbija Chiny, Turkiestan, Chorezm, pokonuje Połowców i zadaje klęskę wojskom ruskim nad Kałką 1223r. Stworzył przez 20 lat ogromne imperium rozciągające się od zachodnich granic dzisiejszej Rosji po Koreę.
Po śmierci Czyngis-chana (1227r.) w latach 1237- 40r. Mongołowie podbijają Ruś W roku 1241 trwa wyprawa na Polskę i Węgry. W drugiej połowie. XIII w. Mongołowie podbijają Bagdad oraz Syrię. Około 1260r. następuje ostateczny rozpad państwa mongolskieg.

Turcy Osmańscy

Przybyli z Azji Środkowej u schyłku XIII wieku do zachodniej Anatolii(kraina, należąca obecnie do Turcij, \ leżąca między Morzem Czarnym a Zatoką Aleksandretty) i tu, pod zwierzchnictwem anatolijskich Seldżuków, założył małe lenne księstwo.
Pierwszym wodzem Turków osmańskich był Osman I. Po upadku Seldżuków Turcy osmańscy szybko rozszerzyli swe panowanie i w XV wieku władali już całą Azją Mniejszą i większością Bałkanów. W 1354r. pobili Bułgarie i Serbię. Stworzyli silne, scentralizowane państwo - imperium osmańskie.
W 1453 roku zdobyli Konstantynopol. W XVI w. opanowali część Węgier. XVI wiek, to szczyt potęgi Turków Osmańskich.
Imperium osmańskie przestało istnieć w 1922r.

©www.ePomoce.pl

 
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz