fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek alkoholi. Narysuj wzory tych związków i podaj ich nazwy. (zobacz rozwiązanie)

2 Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek (zobacz rozwiązanie)

3 Które z niżej podanych związków są alkoholami, a które fenolami (zobacz rozwiązanie)

4 Narysować uproszczone wzory strukturalne:
a) wszystkich izomerycznych alkoholi C3H8O;
b)wszystkich izomerycznych alkoholi C4H10O;
c) trzech izomerycznych krezoli.
(zobacz rozwiązanie)

5 Podać wzory następujących związków: propan-2-ol; butan-1-ol; 2-metylopropan-2-ol. (zobacz rozwiązanie)

6 Podać nazwy systematyczne następujących związków… (zobacz rozwiązanie)

7 Określić rzędowość następujących alkoholi: a) 2,2-dimetylopropanol, b) 2-metylopropan-2-ol, c) cykloheksanol, d) metanol. (zobacz rozwiązanie)

8 Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian (w równaniach nie należy stosować wzorów sumarycznych):
a) metan -> chlorek metylu -> metanol;
b) etan -> bromek etylu -> etanol -> eten;
c) eten -> etanol -> chlorek etylu -> etanol.
(zobacz rozwiązanie)

9 Ułożyć równania podanych reakcji lub zaznaczyć, ze reakcja nie zachodzi:
C6H5-OH+NaOH->?;
CH3-CH2-OH+NaOH->?;
CH3-OH+K->?;
CH3-CH2-OH+H2O->?;
CH3-CH2-OH-(Al2O3, podwyższona temperatura)-->?
(zobacz rozwiązanie)

10 W miejsce liter A, B, C wpisać wzory odpowiednich związków:
a) CH4--(Cl2)-->A--(KOH)-->Ba--(Na)-->C--(H2O)-->B;
b) A--(Br2)-->B--(KOH)-->CH3-CH2-OH.
(zobacz rozwiązanie)

11 Ułożyć równania reakcji hydrolizy i określić odczyn roztworu: a) metanolu potasu, b) etanolanu wapnia. (zobacz rozwiązanie)

12 Ułożyć równania kolejnych reakcji, które należy przeprowadzić, by otrzymać ( w równaniach nie należy posługiwać się wzorami sumarycznymi):
a) metanol, mając do dyspozycji metan i dowolne odczynniki nieorganiczne;
b) etanol, mając do dyspozycji etan i dowolne odczynniki nieorganiczne;
c) etanol, mając do dyspozycji eten i dowolne odczynniki nieorganiczne;
d) eten, mając do dyspozycji etan i dowolne odczynniki nieorganiczne.
(zobacz rozwiązanie)

13 Jaki odczyn wykazują wodne roztwory następujących związków: etanol, wodorotlenek sodu, etanolan sodu, fenol, fenolan sodu? (zobacz rozwiązanie)

14 Czy można odróżnić wodny roztwór NaOH od wodnego roztworu metanolu za pomocą papierka lakmusowego? Uzasadnić odpowiedź. (zobacz rozwiązanie)

15 Które z następujących jonów znajdują się w wodnym roztworze metanolu: CH3+, OH-, CH3O-, H+? (zobacz rozwiązanie)

16 Chłodnice silników samochodowych napełnia się mieszanina wody i glikolu etylenowego, ponieważ mieszanina ta ma niższa temperaturę zamarzania niż czysta woda. W jakim stosunku masowym należy zmieszać wodę z glikolem, aby otrzymana mieszanina miała temperaturę krzepnięcia 233K, jeżeli wiadomo, że dodanie mola glikolu do 1kg wody obniża temperaturę krzepnięcia o 1,86K? (zobacz rozwiązanie)

17 Ile gramów etanolanu sodu znajduje się w 0,2dm3 1-molowego roztworu? (zobacz rozwiązanie)

18 Ile gramów chlorku metylu można otrzymać ze 100g metanolu, jeżeli wydajność reakcji wynosi 70%? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz