fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Prawo stałości składu stwierdza, że każdy związek chemiczny ma ściśle określony skład. Czy słuszne będzie twierdzenie odwrotne: określonemu składowi (procentowemu) odpowiada ściśle określony związek chemiczny? Uzasadnienie zilustrować przykładami. (zobacz rozwiązanie)

2 Stosunek masowy żelaza do tlenku żelaza(II) wynosi 7:2, a stosunek żelaza do tlenku w tlenku żelaza(III) wynosi 7:3. Czy fakty te stanowią wyjątek od prawa stałości składu? Odpowiedź uzasadnić. (zobacz rozwiązanie)

3 Miedź łączy się z tlenem w stosunku masowym 4:1. Obliczyć ile gramów miedzi połączy się z 8g tlenu. (zobacz rozwiązanie)

4 Aby obliczyć skład tlenku magnezu, spalono 60g magnezu i otrzymano 100g tlenku magnezu. Obliczyć stosunek masowy magnezu do tlenku w tlenku magnezu. (zobacz rozwiązanie)

5 Z rozkładu pewnej próbki tlenku rtęci(II) otrzymano20,1g rtęci i 1,6g tlenu. Ile rtęci i ile tlenu otrzymano by z rozkładu próbki o masie 65,1g? (zobacz rozwiązanie)

6 Mieszaninę żelaza i siarki w stosunku masowym 7:4 ogrzano i otrzymano 66g siarczku żelaza(II). Obliczyć, ile gramów żelaza i ile gramów siarki zawierała mieszanina. (zobacz rozwiązanie)

7 Obliczyć zawartość procentową siarki w związkach SO2, SO3. (zobacz rozwiązanie)

8 Obliczyć zawartość procentową węgla w węglanie wapnia (CaCO3). (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć skład procentowy kwasu siarkowego(H2SO4) (zobacz rozwiązanie)

10 Nie wykonując obliczeń określić, który z następujących związków zawiera najwyższy procent siarki: Na2S2O3, Na2S2O7, Na2S2O8. (zobacz rozwiązanie)

11 Który z podanych związków zawiera największy procent wodoru; H2O, H2SO4, NH3? (zobacz rozwiązanie)

12 Obliczyć skład procentowy tlenku siarki, w którym stosunek masowy siarki do tlenu wynosi 2:3. (zobacz rozwiązanie)

13 Nie wykonując obliczeń odpowiedzieć na pytanie: czy chlorek sodu zawiera taki sam procent chloru, jak chlorek potasu? (zobacz rozwiązanie)

14 Nie wykonując obliczeń odpowiedzieć na pytania: czy 20g Cu2O zawiera taki sam procent miedzi, jaki zawiera: 1) 55g Cu2O, 2) 20g CuO? (zobacz rozwiązanie)

15 Podane niżej związki podzielić na zbiory o tym samym składzie procentowym: NO2, Cl2O6, N2O4, C6H6,ClO3, C2H2. (zobacz rozwiązanie)

16 W celu ustalenia wzoru węgliku glinu przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, że w związku tym stosunek liczby atomów glinu do liczby atomów węgla jest równy 1:0,75. Ustalić wzór elementarny węgliku. (zobacz rozwiązanie)

17 W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y wynosi 3:5, a stosunek y:z wynosi 2:1. Ustalić wzór elementarny tego związku. (zobacz rozwiązanie)

18 Ustalić wzór elementarny następujących substancji: N2O4, H2O2, C6H12O6. (zobacz rozwiązanie)

19 Ustalić wzór elementarny związku zawierającego 59% sodu i 41% siarki. (zobacz rozwiązanie)

20 Stosunek masowy żelaza do siarki w pewnym związku wynosi 7:8. Podać wzór elementarny tego związku. (zobacz rozwiązanie)

21 Tytan tworzy trzy tlenki, których skład procentowy przedstawiono na osi liczbowej w punktach a, b, c. Ustalić wzory elementarne tych tlenków. (zobacz rozwiązanie)

22 Po spaleniu 4,2g żelaza w tlenie otrzymano 5,8g tlenku. Ustalić jego wzór elementarny. (zobacz rozwiązanie)

23 Stop zawiera 30,8% sodu i 69,2%ołowiu. Obliczyć, ile atomów sodu przypada na 1 atom ołowiu w tym stopie. (zobacz rozwiązanie)

24 Obliczyć wartościowość siarki w tlenku, wiedząc, że 1 g tlenku zawiera 0,4g siarki. (zobacz rozwiązanie)

25 Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu o masie cząsteczkowej 92u, zawierającego 30,5%azotu. (zobacz rozwiązanie)

26 Ustalić wzór rzeczywisty tlenku chloru o masie cząsteczkowej 167u, wiedząc, że zawiera on 42,5% chloru. (zobacz rozwiązanie)

27 : Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 63,6% azotu, wiedząc, że gęstość tego gazu w warunkach normalnych wynosi 1,96g/dm^3. (zobacz rozwiązanie)

28 Siarczek pewnego jednowartościowego metalu zawiera 20% siarki. Jaki to metal? (zobacz rozwiązanie)

29 Obliczyć w procentach, zawartość wody hydratacyjnej w CuSO4*5H2O. (zobacz rozwiązanie)

30 Ustalić wzór hydratu siarczanu sodu, jeżeli zawiera on 47% wody. (zobacz rozwiązanie)

31 Soda krystaliczna zawiera 63% wody. Ile cząsteczek wody przypada na jedna cząsteczkę Na2CO3? (zobacz rozwiązanie)

32 Ustalić wzór chemiczny hydratu wodosiarczku wapnia zawierającego 50,4% wody. (zobacz rozwiązanie)

33 Obliczyć liczbę cząsteczek wody hydratacyjnej w karnalicie (KMgCl3*nH2O), jeżeli zawiera on 39% wody. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz