fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Podczas rozkładu 30g tlenku rtęci(II) powstało 27,8g rtęci oraz tlen. Obliczyć, ile powstało tlenu. (zobacz rozwiązanie)

2 Podczas ogrzewania 2,4g magnezu powstały 3g tlenku magnezu. Obliczyć, ile gramów tlenu przyłączył magnez. (zobacz rozwiązanie)

3 Malachit ulega w czasie ogrzewania rozkładowi na dwutlenek węgla, tlenek miedzi(II) i wodę. Z rozkładu 221g malachitu otrzymano 159g tlenku miedzi(II) i 18g wody. Obliczyć, ile otrzymano dwutlenku węgla. (zobacz rozwiązanie)

4 Reakcja przebiega według schematu: A->B+C+D.Z 80g substancji A otrzymano 20g substancji C. Stosunek wagowy B do D wynosi 3:1. Ile otrzymano gramów substancji B i D? (zobacz rozwiązanie)

5 Obliczyć stosunek stechiometryczny glinu do tlenu w reakcji otrzymywania Al2O3, podając liczbę moli glinu i liczbę moli tlenu cząsteczkowego. (zobacz rozwiązanie)

6 Ile moli miedzi potrzeba do otrzymania 7 moli siarczku miedzi(I)(Cu2S)? (zobacz rozwiązanie)

7 Ile moli siarczku glinu (Al2S3) powstanie w reakcji glinu z 0,12mola siarki? (zobacz rozwiązanie)

8 Rekcja przebiega według równania:4NH3+5O3->4NO+6H2O. Obliczyć, ile moli tlenu cząsteczkowego potrzeba do utlenienia 0,6 mola amoniaku (NH3). (zobacz rozwiązanie)

9 Czy 0,25 mola wodoru wystarczy do otrzymania 0,2 mola amoniaku? (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć masowy stosunek stechiometryczny metalu do siarki w reakcjach: Fe+S->FeS, 2Al+3S->Al2S3. (zobacz rozwiązanie)

11 Ile gramów fosforu potrzeba do otrzymania 0,5g siarczku fosforu(V)(P2S5)? (zobacz rozwiązanie)

12 Ile gramów pary wodnej powstanie podczas redukcji 4g tlenku miedzi(II) wodorem? (zobacz rozwiązanie)

13 Reakcja przebiega według równania: PbO2+2H2->Pb+2H2O Obliczyć, ile gramów ołowiu powstało w reakcji, jeżeli równocześnie otrzymano 3g wody. (zobacz rozwiązanie)

14 Z iloma gramami siarki należy zmieszać 20g żelaza, aby powstający po reakcji siarczek FeS nie był zanieczyszczony żadnym z substratów? (zobacz rozwiązanie)

15 Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia 12g kwasu fosforowego? (zobacz rozwiązanie)

16 Ile moli tlenu potrzeba do utlenienia 11,2g tlenku węgla (CO) do dwutlenku węgla (CO2)? (zobacz rozwiązanie)

17 Ułożyć równanie reakcji otrzymania węgliku glinu (Al4C3) z glinu i węgla. Obliczyć, ile moli glinu potrzeba do otrzymania 54g węgliku glinu. (zobacz rozwiązanie)

18 Ile gramów tlenku fosforu(V)(P2O5) powstanie z utlenienia 0,1mola fosforu? (zobacz rozwiązanie)

19 W reakcji redukcji tlenku ołowiu (IV)(PbO2) wodorem otrzymano 0,5 mola ołowiu. Obliczyć, ile gramów pary wodnej powstało w tej reakcji. (zobacz rozwiązanie)

20 Reakcja przebiega według schematu: AB+C->AC+B. Stosunek masowy A do B w związku AB wynosi 3:1, a stosunek masowy A do C w związku AC wynosi 1:2. Ile gramów związku AC można otrzymać z 24g AB? (zobacz rozwiązanie)

21 Czy 5g tlenu wystarczy do utlenienia 6g siarki do dwutlenku siarki(SO2)? (zobacz rozwiązanie)

22 Czy 10g glinu wystarczy do otrzymania 25g siarczku glinu (Al2S3)? (zobacz rozwiązanie)

23 Czy można otrzymać 6,4g miedzi redukując wodorem: 1)7,5g tlenku miedzi(II); 2)7,5g tlenku miedzi(I). (zobacz rozwiązanie)

24 Dobrać współczynniki w podanych niżej równaniach reakcji, a następnie określić stosunki objętościowe substratów i produktów (wszystkie reagenty są gazami):
a) SO2+O2->SO3;
b) N2O+H2->N2+H2O;
c)H2S+O2->SO2+H2O;
d) CO+O2->CO2;
e) NO+H2->N2+H2O;
f) NH3+O2->NO+H2O.
(zobacz rozwiązanie)

25 Podać po jednym przykładzie reakcji gazowej, w której łączna objętość substratów jest 1) większa, 2) mniejsza, 3) równa łącznej objętości produktów. (zobacz rozwiązanie)

26 Jaka objętość tlenu jest potrzebna do spalenia 10cm3 wodoru odmierzonego w tych samych warunkach? (zobacz rozwiązanie)

27 Ile dm3 chlorowodoru (HCl) możemy otrzymać dysponując 15dm3 chloru? (zobacz rozwiązanie)

28 Jaką objętość zajmą, w warunkach normalnych, produkty reakcji przebiegającej według równania: N2O3->NO2+NO, jeżeli nastąpi rozkład 3moli N2O3? (zobacz rozwiązanie)

29 Ile m3 wodoru i ile m3 azotu potrzeba do otrzymania 50m3 amoniaku(NH3)? (zobacz rozwiązanie)

30 6cm3 amoniaku poddano rozkładowi na pierwiastki. Obliczyć łączną objętość produktów w tych samych warunkach. (zobacz rozwiązanie)

31 Ile dm3 wodoru (warunki normalne) potrzeba do otrzymania 6moli wody? (zobacz rozwiązanie)

32 Ile moli tlenku węgla(CO) powstanie w reakcji węgla z tlenem, jeżeli w reakcji weźmie udział 30dm3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych? (zobacz rozwiązanie)

33 Ile dm3 dwutlenku węgla(CO2)(warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 12g węglanu wapnia(CaCO3)? (zobacz rozwiązanie)

34 Ile gramów amoniaku(NH3) należy utlenić, aby otrzymać 112dm3 tlenku azotu(II)(NO)(warunki normalne), jeżeli reakcja przebiega według równania: 4NH3+5O2->4NO+6H2O? (zobacz rozwiązanie)

35 W celu otrzymania siarczku cynku(ZnS) zmieszano 15g cynku z 6,4g siarki. Którego z substratów i w jakiej ilości użyto w nadmiarze? (zobacz rozwiązanie)

36 Ile gramów siarczku magnezu(MgS) otrzymamy, jeżeli użyjemy do reakcji 9g magnezu i 10g siarki? (zobacz rozwiązanie)

37 Ile gramów dwutlenku węgla(CO2) otrzymamy, jeżeli użyjemy 10g węgla do redukcji 100g tlenku żelaza(II)(FeO)? (zobacz rozwiązanie)

38 0g cynku wrzucono do roztworu zawierającego 28g kwasu siarkowego. Obliczyć objętość wydzielonego wodoru(warunki normalne). (zobacz rozwiązanie)

39 Ile gramów siarczku glinu (Al2S3) otrzymamy, jeżeli użyjemy do rekcji 2,5g glinu i o,125mola siarki? (zobacz rozwiązanie)

40 Zmieszano 4dm3 wodoru i 3dm3 chloru, a następnie zainicjowano reakcję. Obliczyć objętość gazów po reakcji. (zobacz rozwiązanie)

41 Zmieszano mol wodoru cząsteczkowego z molem azotu cząsteczkowego, a następnie zainicjowano reakcję. Określić liczbami moli zawartość zbiornika po reakcji. (zobacz rozwiązanie)

42 Do roztworu zawierającego 6g wodorotlenku sodu dodano roztwór zawierający 10g kwasu azotowego. Jaki odczyn miał otrzymany roztwór? (zobacz rozwiązanie)

43 W których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem: 1)masy gazów są równe, 2)objętości gazów są równe, 3)liczby moli są równe? (zobacz rozwiązanie)

44 Po eksplozji 35cm3 mieszaniny wodoru z tlenem pozostało 5cm3 wodoru. Obliczyć, jaki procent objętościowy tlenu zawierała mieszanina gazów przed reakcją. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz