fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Jaki procent masy atomu wodoru stanowi masa jądra? (zobacz rozwiązanie)

2 Ile różnych wartości energii odpowiada stanom kwantowym: a) pierwszej powłoki atomu wodoru, b) drugiej powłoki atomu wodoru, c) trzech pierwszych powłok atomu wodoru. (zobacz rozwiązanie)

3 Energię elektronu w atomie wodoru na powłoce n można wyrazić jako funkcję energii na powłoce pierwszej (E1) i wartości n. przedstawić tę zależność w postaci: En=f(E1,n) i obliczyć energię na powłoce czwartej, przyjmując E1=-13,6eV. (zobacz rozwiązanie)

4 Obliczyć, jaki procent masy atomu fluoru stanowi łączna masa 9 elektronów znajdujących się w tym atomie. (zobacz rozwiązanie)

5 Ile powłok elektronowych oraz ile elektronów na ostatniej powłoce maja atomy następujących pierwiastków: a)Mg, b)C, c)As, d)Ne? (zobacz rozwiązanie)

6 Który z pierwiastków 15 grupy tablicy Mendelejewa ma 3, a który 6 powłok elektronowych? (zobacz rozwiązanie)

7 Który z pierwiastków piątego okresu ma 4, a który 7 elektronów na ostatniej powłoce? (zobacz rozwiązanie)

8 Który pierwiastek tworzy wodorek typu EH3, jego atom ma na powłoce L pięć elektronów? (zobacz rozwiązanie)

9 Które pierwiastki tworzą wodorki typu EH3, a ich atomy mają trzy powłoki? (zobacz rozwiązanie)

10 Który pierwiastek spełnia równocześnie następujące warunki:
1) atom ma trzy powłoki elektronowe,
2) tworzy tlenek typu E2O? (zobacz rozwiązanie)

11 Odnaleźć w układzie okresowym grupy głównej, którego atom ma 4 powłoki elektronowe, a wodorek typu HE ma charakter kwasowy. (zobacz rozwiązanie)

12 Odnaleźć w układzie okresowym pierwiastek grupy głównej, którego atom ma 4 powłoki elektronowe, a tlenek ( w którym pierwiastek ten wykazuje maksymalną wartościowość) ma wzór typu E2O5. (zobacz rozwiązanie)

13 Na podstawie podanej powłokowej konfiguracji elektronowej ustalić: 1)liczbę atomową, 2) liczbę elektronów walencyjnych, 3) numer powłoki walencyjnej:
a)K2L8M5,
b)K2L8M18N6,
c)K2L8M18N8O2.
(zobacz rozwiązanie)

14 Które pierwiastki grup głównych spełniają równocześnie następujące warunki: 1) na powłoce N znajduje się co najmniej 18 elektronów, 2) mogą tworzyć tlenek typu EO2? (zobacz rozwiązanie)

15 Rozmieszczenie elektronów w poszczególnych powłokach pierwiastka E można przedstawić zapisem typu zE: KkLlMm…, np. 37Rb: K2L8M18N8O1. Stosując taki zapis, podaj rozmieszczenie elektronów w powłokach: fosforu, strontu, kryptonu, ołowiu i radu. (zobacz rozwiązanie)

16 Odszukać w układzie okresowym pierwiastki o następujących liczbach elektronów w poszczególnych powłokach:
a)K2L8M18N7,
b)K2L5,
c)K2L8M18N18O8P1.
Opisać dwie różne metody postępowania przy rozwiązywaniu tego zadania. (zobacz rozwiązanie)

17 Które pierwiastki mają następującą powłokową konfigurację walencyjną: a)M3, b)N4, c)L6, d)O7? (zobacz rozwiązanie)

18 Który zbiór pierwiastków o podanych liczbach atomowych zawiera więcej niż dwa elektrony w powłoce M:1)25,20,11; 2)32,38,13; 3)15,17,9? (zobacz rozwiązanie)

19 Wymienić pierwiastki, w których liczba elektronów na ostatniej powłoce jest równa maksymalnej liczbie elektronów, jaka może znajdować się na tej powłoce. (zobacz rozwiązanie)

20 Czy powłoka M może być ostatnia (walencyjna) powłoką elektronową, jeżeli znajduje się na niej maksymalna, dozwolona dla tej powłoki liczba elektronów? (zobacz rozwiązanie)

21 Ile sił przyciągania i ile sił odpychania działa na każdy elektron w atomie litu? (zobacz rozwiązanie)

22 Załóżmy, że dwa elektrony i jądro atomu helu znalazły się w pewnej chwili w następujących położeniach: (patrz rys.)Narysuj wektory sił działających na każdy elektron i jądro. Wyznacz wypadkowe tych sił. (zobacz rozwiązanie)

23 Ile elektronów walencyjnych zawierają atomy: Na, N, Al., Br, Mg, Cr, Fe, Ag, Ce? (zobacz rozwiązanie)

24 Zapisać powłokową konfigurację walencyjną pierwiastków grup głównych czwartego okresu. (zobacz rozwiązanie)

25 Zapisać powłokową konfiguracje elektronową rdzenia atomów: Li, F, S, Cl. (zobacz rozwiązanie)

26 Dla których pierwiastków liczba elektronów walencyjnych jest równa numerowi grupy w układzie okresowym? (zobacz rozwiązanie)

27 Ile różnych wartości energii, w atomie wieloelektronowym mogą mieć elektrony: a) pierwszej powłoki, b) drugiej powłoki, c) dwóch pierwszych powłok, d) trzech pierwszych powłok? (zobacz rozwiązanie)

28 Określić maksymalną liczbę elektronów podpowłoki d powłoki drugiej, trzeciej i czwartej. (zobacz rozwiązanie)

29 W jakiej kolejności będą zajmowane przez elektrony następujące podpowłoki:
a) 3d, 3p, 4p, 4s;
b) 6s, 4d, 5s, 5p;
c) 7p, 8s, 5f, 6d?
(zobacz rozwiązanie)

30 Ile powłok zajmują elektrony w atomie o konfiguracji:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 ? (zobacz rozwiązanie)

31 Podać numer powłoki i symbol literowy podpowłoki, którą zajmuje nowo przybywający elektron (elektron odróżniający dany pierwiastek od pierwiastka poprzedzającego go w układzie okresowym) w atomie: 33As, 4Be, 71Lu, 30Zn, 18Ar, 56Ba, 84Po. (zobacz rozwiązanie)

32 Posługując się tablicą powłokowych konfiguracji, podać podpowłokową konfigurację elektronową: a) boru, tlenu, magnezu; b) fosforu, argonu, potasu; c) skandu, cynku, bromu; d) kadmu, baru, ołowiu. (zobacz rozwiązanie)

33 Które pierwiastki mają następującą podpowłokową konfigurację walencyjną: a) 3s2 3p1, b) 4s2, c) 5s2 5p6, d)6s2 6p2? (zobacz rozwiązanie)

34 Które pierwiastki mają następująca podpowłokową konfigurację walencyjną: a) 3d7 4s2, b) 3d10 4s1, c)4f2 5d0 6s2, d) 5f3 6d1 7s2? (zobacz rozwiązanie)

35 Czy wszystkie podpowłoki zajmowane przez elektrony w atomie galu zawierają maksymalna liczbę elektronów, jaka może się znajdować w danej podpowłoce? (zobacz rozwiązanie)

36 Odszukać w układzie okresowym pierwiastki o następującej konfiguracji elektronowej:
a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4,
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d1 4s2. (zobacz rozwiązanie)

37 Konfigurację elektronową można przedstawić skróconym zapisem typu 19K:[Ar]4s1, który oznacza, że dany pierwiastek ( w tym przypadku potas) ma konfigurację argonu oraz jeden elektron w podpowłoce 4s. Zidentyfikować pierwiastki o następujących konfiguracjach:
a)[Ne]3s2 3p3,
b)[Kr]4d10 5s2 5p2,
c) [He]2s2, d)[Xe] 6s1.
(zobacz rozwiązanie)

38 Stosując notację opisaną w poprzednim zadaniu, podać konfigurację elektronowa pierwiastków o liczbach atomowych: 4, 13, 34, 39, 82. (zobacz rozwiązanie)

39 Na podstawie podanej niżej liczby elektronów w powłokach, posługując się notacja opisaną w zadaniu 3.79, podać konfigurację elektronową:
a) Cr: K2L8M13N1
b)Cu: K2L8M18N1
c)Nb: K2L8M18N12O1,
d)Pd: K2L8M18N18,
e) Pt: K2L8M18N32O17P1.
(zobacz rozwiązanie)

40 Na czym polega podobieństwo konfiguracji elektronowej pierwiastków należących do tej samej grupy? (zobacz rozwiązanie)

41 Czym różnią się konfiguracje elektronowe pierwiastków należących do tej samej grupy? (zobacz rozwiązanie)

42 Zapisać podpowłokową konfigurację walencyjną pierwiastków grup głównych czwartego okresu. (zobacz rozwiązanie)

43 Zapisać podpowłokową konfigurację elektronową rdzeni atomów: Li, F, S, Cl. (zobacz rozwiązanie)

44 Które pierwiastki mają tyle samo elektronów walencyjnych s co p? (zobacz rozwiązanie)

45 Które pierwiastki mają następujące konfiguracje elektronów walencyjnych:
a) ns2,
b)ns2 np3,
c) (n-1)d1 ns2,
d) (n-2)f14 (n-1)d1 ns2?
(zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz