fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Ułożyć równania podanych niżej reakcji lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi: Ag+CuSO4->; Cu+AgNO3->; Pb+FeCl3->; Pb+FeCl2->; Fe+Pb(NO3)2->; Sn+HCl->; Ag+HCl->; H2+AgNO3-> . (zobacz rozwiązanie)

2 Uszeregować metale, biorące udział w podanych reakcjach, według malejących właściwości redukujących (elektronaucyjnych):
Zn+Cu2+->Zn2++Cu
Zn+Fe2+->Zn2++Fe
Fe+Cu2+->Fe2++Cu
Cu+2Ag2+->Cu2++2Ag (zobacz rozwiązanie)

3 Uszeregować metale, biorące udział w podanych reakcjach, według malejących właściwości redukujących (elektronaucyjnych):
3Tl+MoCl3->3TlCl+Mo
2Tl+CoCl2->2TlCl+Co
3Co+2MoCl3->3CoCl2+3Pd
2Mo+3PdCl2->2MoCl3+3Pd
a następnie ustalić, czy będą przebiegały następujące reakcje:
a) Co + PdCl2
b) Pd + TlCl
c) Mo + Co(NO3)2
(zobacz rozwiązanie)

4 Opisać czynności doświadczalne, jakie należy wykonać, aby stwierdzić, który z metali jest reaktywniejszy: tantal czy wolfram. (zobacz rozwiązanie)

5 Który z metali stanowi dodatni, a który ujemny biegun w ogniwach:
a) Fe | Fe2+ || Sn2+ | Sn
b) Ag | Ag+ || Zn2+ | Zn
c) Pt | H2, H+ || Al3+ | Al
d) Pt | H2, H+ || Au3+ | Au?
(zobacz rozwiązanie)

6 Podać kierunek przepływu elektronów w przewodniku łączącym bieguny ogniw:
a) Fe | Fe2+ || Sn2+ | Sn;
b) Cu | Cu2+ || Pt2+ | Pt.
(zobacz rozwiązanie)

7 Na rys. przedstawiono schemat ogniwa Zn | ZnSO4(aq) || CuSO4(aq) | Cu. Naczynia są połączone kluczem elektrolitycznym- rurką zawierającą nasycony roztwór chlorku potasu zżelowanego agar- agarem. Klucz elektrolityczny zapobiega szybkiemu wymieszaniu się roztworów siarczanów, umożliwiając jednak przenoszenie odpowiedniego ładunku za pomocą migrujących jonów. Zaznacz strzałkami (po przerysowaniu schematu do zeszytu) kierunek ruchu elektronów w obwodzie zewnętrznym K+ i Cl- w kluczu oraz kierunek ewentualnych przemieszczeń jonów SO42- i innych przez agar-agar. (zobacz rozwiązanie)

8 Podać, jakie drobiny ulegają utlenieniu (dezelktronacji) w czasie pracy ogniwa: Zn | Zn2+||Sn2+ | Sn. (zobacz rozwiązanie)

9 Ułożyć równania reakcji elektrodowych w ogniwie zbudowanym z półogniw: Fe | Fe2+ oraz Sn | Sn2+. (zobacz rozwiązanie)

10 Ułożyć równania reakcji elektrodowych w pracującym ogniwie Zn | H2SO4 |Cu. (zobacz rozwiązanie)

11 W pewnym ogniwie przebiega reakcja:
2FeCl3+SnCl2->2FeCl2+SnCl4.
Podać schemat ogniwa, równania reakcji elektrodowych, znaki elektrod, kierunek przepływu elektronów oraz reduktor (elektronator) i utleniacz (dezelektronator). (zobacz rozwiązanie)

12 Dlaczego metali I i II grupy głównej układu okresowego nie stosuje się jako elektrod w wodnych ogniwach galwanicznych? (zobacz rozwiązanie)

13 W roztworze soli miedzi(II) zanurzono kolejno płytki: żelazna srebrną i bizmutową. Która płytka po wyjęciu z roztworu miała masę większą, która mniejszą, a która bez zmian? (zobacz rozwiązanie)

14 Jakie było stężenie molowe roztworu CuSO4, jeżeli do całkowitego wydzielenia miedzi ze 100cm3 tego roztworu zużyto 3,25g cynku? (zobacz rozwiązanie)

15 5g pewnego metalu wrzucono do roztworu soli srebrowej. Metal roztworzył się, przechodząc w jony dwudodatnie, a wydzielone srebro po przemyciu i wysuszeniu ważyło 16,6g. Obliczyć masę atomową metalu. (zobacz rozwiązanie)

16 2g talu wrzucono do roztworu soli miedzi(II). Tal roztworzył się, a masa wydzielonej miedzi wynosiła 0,314g. Obliczyć ładunek jonów talu w otrzymanym roztworze. (zobacz rozwiązanie)

17 Płytę żelazną o masie 150g zanurzono w roztworze zawierającym chlorek cynku i chlorek miedzi(II). Po wyjęciu i wysuszeniu masa płytki wynosiła 160g. Obliczyć, ile gramów żelaza przeszło do roztworu. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz