fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W dwóch zbiornikach znajduje się metan i dwutlenek węgla. Jak je rozróżnić? (zobacz rozwiązanie)

2 Produktem spalania węglowodoru, w zależności od warunków reakcji, może być dwutlenek węgla, tlenek węgla lub sadza. Ułożyć trzy możliwe równania procesu spalania: 1) etanu, 2) propanu. (zobacz rozwiązanie)

3 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek następujących związków: chlorku metylu, dichlorometanu, chloroformu, czterochlorku węgla, etanu, propanu i n-butanu. Odszukać modele tych związków. (zobacz rozwiązanie)

4 Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek węglowodorów nasyconych. Narysuj wzory grupowe tych związków. (zobacz rozwiązanie)

5 Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek? (zobacz rozwiązanie)

6 Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek (zobacz rozwiązanie)

7 Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek (zobacz rozwiązanie)

8 Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek: … (zobacz rozwiązanie)

9 Narysować wzory grupowe węglowodorów nasyconych, których modele cząsteczek przedstawione są na rysunku… (zobacz rozwiązanie)

10 Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek: … (zobacz rozwiązanie)

11 Podać wzory grupowe następujących związków:
a) 3-chloropentan, 1-bromopropan, 2-bromobutan, 2-metylopropan, 1chloro-2-metylobutan, 2-jodo-2-metylopropan
b) 1,1-dibromopropan, 2,2-dibromopropan, 2,2-dimetylopropan, 1,2-dichlorobutan, 2,2-dimetylopentan, 1,3-dijodobutan,
c)3-etyloheptan, 1,2,3-tribromobutan, 1,1,1,3-tetrachloropropan, 2,2,3,3-tetrametylobutan.
(zobacz rozwiązanie)

12 Podać nazwy systematyczne następujących związków (zobacz rozwiązanie)

13 Podać nazwy systematyczne następujących związków:... (zobacz rozwiązanie)

14 Narysować wzory grupowe wszystkich związków izomerycznych wzorze sumarycznym: a)C5H12, b)C6H14, c) C7H16, d) C3H7Br, e) C4H9Cl, f) C3H6Br2, g)C4H8Cl2. (zobacz rozwiązanie)

15 Jakie związki powstają podczas działania chloru na propan, jeżeli mol chloru reaguje z molem propanu? (zobacz rozwiązanie)

16 Który z izomerów C5H12 tworzy tylko jedną monochlorowcopochodną? [ Monochlorowcopochodna, to związek zawierający tylko jeden atom chlorowca ( Cl, Br, I) w cząsteczce.] (zobacz rozwiązanie)

17 Ile jednowartościowych grup można utworzyć z następujących węglowodorów (podąć wzory strukturalne): a) etanu, b) propanu, c) butanu, d) izobutanu? (zobacz rozwiązanie)

18 Czy dwa związki o identycznej masie cząsteczkowej muszą być izomerami? Uzasadnić odpowiedź podając przykłady. (zobacz rozwiązanie)

19 Czy dwa związki mające identyczny skład procentowy: 1) są izomerami, 2) mogą być izomerami? Uzasadnić odpowiedź podając przykłady. (zobacz rozwiązanie)

20 Proces krakowania heksadekanu może przebiegać według równania: C16H34->C7H16+3C2H4+C3H6
Ile wiązań węgiel-węgiel ulega rozerwaniu w jednej cząsteczce heksadekanu? (zobacz rozwiązanie)

21 Metan można otrzymać w reakcji węgliku glinu z kwasem, solnym lub wodą. Która z tych reakcji należy zrealizować, chcąc otrzymać możliwie najwięcej metanu, mając do dyspozycji m gramów węgliku glinu? (zobacz rozwiązanie)

22 Ustalić wzór sumaryczny monobromopochodnej alkanu, wiedząc, że jej masa cząsteczkowa wynosi 151u. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz