fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Fizyka: Promieniowanie cieplne. Dualizm korpuskularno-falowy

 teoria Promieniowanie cieplne. Dualizm korpuskularno-falowy

Pobierz program Fizyka: Promieniowanie cieplne. Dualizm korpuskularno-falowy


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 


Dodatkowo możesz go wzbogacić innym materiałem. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Promieniowanie cieplne. Dualizm korpuskularno-falowy

Promieniowanie cieplne (termiczne) jest to promieniowanie wysyłane przez ciała ogrzane do wysokiej temperatury. Tworzę je fale elektromagnetyczne o różnych długościach fal.
 
Zdolność emisyjna (e) jest to wielkość określająca zdolność wysyłania promieniowania cieplnego przez dane ciało, czyli energii wypromieniowywanej w danej temperaturze bezwzględnej (T)przez jednostkę powierzchni (1 m^2) tego ciała w jednostce czasu(1s)
 
Zdolność absorpcyjna (a) jest to miara zdolności pochłaniana promieniowania cieplnego przez ciało, jej wartość odpowiada stosunkowi energii pochłoniętej do całkowitej energii padającej na ciało. Zdolność absorpcyjna zależy od rodzaju ciała, właściwości jego powierzchni oraz temperatury bezwzględnej (T)
 
Ciało doskonale czarne pojęcie określające ciało pochłaniające całkowicie padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury tego ciała, kąta padania i widma padającego promieniowania. Współczynnik pochłaniania dla takiego ciała jest równy jedności dla dowolnej długości fali. Ciało doskonale czarne w naturze nie istnieje, jego model to kulista wnęka, do której przez niewielki otwór w ściance wpada promieniowanie.
 
promieniowanie termiczne dualizm- kortpuskularno falowy fizyka wzory
 
Promieniowanie jest wielokrotnie odbijane od jego powierzchni i praktycznie nie wydostaje się na zewnątrz- ulega całkowitemu pochłonięciu.
 
Prawo Stefana- Boltzmana natężenie całkowitego cieplnego (E) ciała doskonale czarnego jest wprost proporcjonalna do czwartej potęgi jego temperatury bezwzględnej.
 
promieniowanie termiczne dualizm- kortpuskularno falowy fizyka wzory
 
Natężenie promieniowania (E) wyraża stosunek wypromieniowanej energii do powierzchni ciała oraz czasu promieniowania, jego jednostką jest (W/m^2)
 
Rozkład natężenia promieniowania ciała doskonale czarnego
 
promieniowanie termiczne dualizm- kortpuskularno falowy fizyka wzory
 
Prawo przesunięć Wiena
 
określa zmianę położenia maksimum rozkładu natężenia promieniowania cieplnego przy zmianie temperatury. Zgodnie z nim iloczyn długość fali światła odpowiadającej maksimum natężenia promieniowania cieplnego ciała doskonale czarnego znajdującego się w określonej temperaturze bezwzględnej (T) i tej temperatury jest stały
 
promieniowanie termiczne dualizm- kortpuskularno falowy fizyka wzory
 
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na emisji elektronów (zwanych fotoelektronami) z powierzchni ujemnie naładowanej płytki metalowej pod wpływem padającego na nią fotonów. Zjawisko to świadczy o kwantowej naturze światła.
 
promieniowanie termiczne dualizm- kortpuskularno falowy fizyka wzory
 
Prawa rządzące zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym
 
Prędkość początkowa i energia kinetyczna elektronów emitowanych z powierzchni metalu jest określona wyłącznie częstotliwością padającego promieniowania, nie zależy od jego natężenia
 
Dla każdego metalu istnieje charakterystyczna, najmniejsza wartość częstotliwości (zwanej progiem fotoelektrycznym), przy której zachodzi zjawisko emisji elektronów, natomiast przy częstotliwościach mniejszych od granicznej emisja ustaje.
 
Liczba elektronów emitowanych przez katodę jest wprost proporcjonalna do natężenia padającego promieniowania.
 
Emisja elektronu emisję elektronu może wywołać taki foton, którego energia będzie równa pracy wyjścia
 
promieniowanie termiczne dualizm- kortpuskularno falowy fizyka wzory
 
Równanie fotoelektryczne Einsteina
 
promieniowanie termiczne dualizm- kortpuskularno falowy fizyka wzory
 
Dualizm korpuskularno-falowy cecha wielu obiektów fizycznych polegająca na tym, że w pewnych sytuacjach zachowują się one, jakby były cząstkami (korpuskułami), a w innych sytuacjach, jakby były falami
 
O falowej naturze światła świadczą zjawiska dyfrakcja i interferencja światła. O korpuskularnej naturze świadczy zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, efekt Comptona
 
Dualizm korpuskularno-falowy jest związany z falami de Broglie'a.
 
Hipoteza de Broglie'a dualizmu korpuskularno-falowego: każdy obiekt materialny może być opisywany na dwa sposoby: jako zbiór cząstek, albo jako fala (materii).
 
promieniowanie termiczne dualizm- kortpuskularno falowy fizyka wzory