fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Które z podanych związków są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie i strącając się w postaci osadów, mogą stanowić produkt reakcji jonowej: Cu(OH)2, AlCl3... (zobacz rozwiązanie)

2 Ułożyć równania podanych reakcji w formie jonowej: a)2NaOH+H2SO4... (zobacz rozwiązanie)

3 Napisać w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych pomiędzy podanymi substancjami lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi: a) NaCl+AgF; Fe+HCl ... (zobacz rozwiązanie)

4 Napisać w formie jonowej równania reakcji zachodzących w roztworach wodnych pomiędzy podanymi substancjami lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi (ćwiczenie można rozpocząć od ułożenia równań w postaci cząsteczkowej): BaCl2+H2SO4... (zobacz rozwiązanie)

5 Jak można doświadczalnie zrealizować następujące przemiany? a) Mg(2+)+2OH(-)->Mg(OH2)... (zobacz rozwiązanie)

6 Jak można otrzymać, drogą reakcji jonowych, następujące związki: Fe(OH)2... (zobacz rozwiązanie)

7 Czy można sporządzić roztwór zawierający równocześnie: 1)Ba(OH)2 i HCl... (zobacz rozwiązanie)

8 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:... (zobacz rozwiązanie)

9 Podać przykład substancji, która jest: 1) związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie i mocnym elektrolitem; 2) związkiem trudno... (zobacz rozwiązanie)

10 Które z podanych reakcji można przedstawić zapisem... (zobacz rozwiązanie)

11 Który uczeń odpowiedział prawidłowo na następujące pytanie: jakie drobiny biorą udział w reakcji przebiegającej po wrzuceniu cynku do rozcieńczonego roztworu kwasu siarkowego? uczeń I: atomy cynku... (zobacz rozwiązanie)

12 Do 0,1-molowych roztworów kwasów: solnego i fosforowego wrzucono po 1g magnezu. W którym... (zobacz rozwiązanie)

13 Do dwóch jednomolowych roztworów: kwasu solnego i kwasu fosforowego wrzucono identyczne ilości żelaza. Czy z obu roztworów: 1) uzyskano identyczne... (zobacz rozwiązanie)

14 Jakie musi być stężenie kwasu solnego, aby reakcja z metalem... (zobacz rozwiązanie)

15 Do dwóch roztworów kwasu fosforowego: stężonego i rozcieńczonego, wrzucono 1g cynku. W którym przypadku ... (zobacz rozwiązanie)

16 Jak można udowodnić doświadczalnie, że kwas solny jest mocniejszy... (zobacz rozwiązanie)

17 Na podstawie podanych równań reakcji uporządkować kwasy: H2SiO3... (zobacz rozwiązanie)

18 Zmieszano razem równe objętości 1-molowych wodnych roztworów Pb(NO3)2 i Na2SO4. Osad odsączono. Co pozostało... (zobacz rozwiązanie)

19 Mamy następujące substancje: chlorek cynku i azotan srebra. Czy można z nich otrzymać... (zobacz rozwiązanie)

20 Jakie sole można otrzymać mając: CuSO4, BaCl2, Pb(NO3)2? Uwzględnić ... (zobacz rozwiązanie)

21 W jaki sposób z azotanu cynku ... (zobacz rozwiązanie)

22 W jaki sposób z chlorku sodu ... (zobacz rozwiązanie)

23 Zmieszano parami roztwory następujących soli: Na3PO4, CuSO4 i K2S (w trzech możliwych kombinacjach). W których ... (zobacz rozwiązanie)

24 Zmieszano parami roztwory następujących soli: Pb(NO3)2, k2S, ZnSO4 i NaBr (w 6 możliwych kombinacjach) ... (zobacz rozwiązanie)

25 Do roztworu zawierającego 2mole AgNO3 dodano roztwór zawierający 4 mole HCl. Osad odsączono, a do przesączu ... (zobacz rozwiązanie)

26 Do roztworu zawierającego 0,5 mola wodorowęglanu sodu dodano 1 mol kwasu solnego... (zobacz rozwiązanie)

27 Do roztworu zawierającego 2,5 mola krzemianu sodu dodano roztwór zawierający 5,5 mola kwasu solnego. Osad odsączono, a do przesączu ... (zobacz rozwiązanie)

28 W probówkach znajdują się roztwory chlorku sodu i chlorku baru. Jak... (zobacz rozwiązanie)

29 W probówkach znajdują się roztwory węglanu sodu i siarczanu sodu. Jak... (zobacz rozwiązanie)

30 W jednej probówce znajduje się wodny roztwór azotanu sodu, a w drugiej... (zobacz rozwiązanie)

31 W trzech probówkach znajdują się roztwory: AgNO3... (zobacz rozwiązanie)

32 W trzech probówkach znajdują się roztwory: Na2SO4 ... (zobacz rozwiązanie)

33 W trzech probówkach znajdują się rozcieńczone roztwory: Na2SO4 ... (zobacz rozwiązanie)

34 W pięciu probówkach znajdują się roztwory: CuSO4 ... (zobacz rozwiązanie)

35 Do roztworu zawierającego 1mol azotanu srebra dodano roztwór zawierający 0,45mola chlorku magnezu. Obliczyć ... (zobacz rozwiązanie)

36 Do roztworu zawierającego 0,22g chlorku wapnia dodano roztwór zawierający 0,7g azotanu srebra. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

37 Do roztworu zawierającego 5g FeCl3 dodano roztwór zawierający 3,4g NaOH. Obliczyć... (zobacz rozwiązanie)

38 Na węglan dwuwartościowego metalu działano kwasem azotowym. Wykres na rysunku... (zobacz rozwiązanie)

39 Do wodnego roztworu pewnej soli typu MX ( gdzie M- metal jednowartościowy, X- fluorowiec) wkraplano roztwór azotanu srebra i obserwowano wytracanie się osadu. Wykres... (zobacz rozwiązanie)

40 Do wodnego roztworu trójhydronowego kwasu wkraplano 0,3-molowy roztwór jednowodorotlenowej zasady, aż do uzyskania obojętnego odczynu ... (zobacz rozwiązanie)

41 Do 100cm^3 0,2-molowego roztworu azotanu srebra dodano 100cm^3 0,1- molowego roztworu kwasu siarkowego. Obliczyć masę ... (zobacz rozwiązanie)

42 Ile gramów chlorku baru należy dodać do roztworu, w którym rozpuszczono 1,5g mieszaniny siarczanu sodu i siarczanu żelaza(III), aby mieć pewność... (zobacz rozwiązanie)

43 Ile moli jonów SO4(2-) znajduje się w 50cm^3 roztworu CuSO4, jeżeli do ich całkowitego wytrącenia w postaci osadu BaSO4... (zobacz rozwiązanie)

44 Wodny roztwór NH3 oraz wodny roztwór HNO2 bardzo słabo przewodzą prąd elektryczny ... (zobacz rozwiązanie)

45 Obliczyć brakujące współczynniki stechiometryczne w równaniu... (zobacz rozwiązanie)

46 Amoniak reaguje z jonem H(+), tworząc jon NH4(-). Podobnie woda ... (zobacz rozwiązanie)

47 Podać równania wszystkich reakcji, których równowagi ustalają się w roztworze otrzymanym przez nasycenie ... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz