fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Narysować wektory wszystkich sił działających na elektrony i jądra, jeżeli w momencie zderzenia atomów wodoru… (zobacz rozwiązanie)

2 Jakie rodzaje oddziaływania elektrostatycznego występują między dwoma zbliżającymi … (zobacz rozwiązanie)

3 Narysować wzory elektronowe (kropkowe i kreskowe) następujących cząsteczek: I2… (zobacz rozwiązanie)

4 W których z niżej podanych cząsteczek występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, a w których niespolaryzowane: Br2, HBr, H2… (zobacz rozwiązanie)

5 Określić rodzaj wiązania (jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane) w następujących związkach: KBr, HBr, CaCl2… (zobacz rozwiązanie)

6 Który z atomów w każdej z podanych par jest bardziej elektroujemny: N czy O, Mg czy S … (zobacz rozwiązanie)

7 Która para pierwiastków ma największą różnicę elektroujemności: 1)N i O… (zobacz rozwiązanie)

8 Na podstawie układu okresowego uporządkować następujące pierwiastki według rosnącej wartości elektroujemności: a) S, Se, O, Po... (zobacz rozwiązanie)

9 Korzystając ze skali elektroujemności Paulina, znaleźć parę pierwiastków o największej ... (zobacz rozwiązanie)

10 Wskazać, w kierunku, którego atomu powinny być przesunięte wspólne elektrony w cząsteczkach: CO2, SO2,… (zobacz rozwiązanie)

11 W którym z wymienionych związków wiązanie jest najsilniej spolaryzowane: a)HF, HI, HBr… (zobacz rozwiązanie)

12 Podane cząsteczki uporządkować według rosnącego stopnia spolaryzowania: NF3, BeF2…. (zobacz rozwiązanie)

13 Narysować wzory elektronowe kropkowane: a) HBr, Br2.... (zobacz rozwiązanie)

14 Narysować wzory elektronowe kropkowe i kreskowe: a) NH3, OF2, …. (zobacz rozwiązanie)

15 Narysować wzory elektronowe kropkowe i kreskowe następujących związków z wiązaniami koordynacyjnymi: a) SO3, H2SO3… (zobacz rozwiązanie)

16 Narysować wzory elektronowe kropkowe i kreskowe: a) CaO, NaOH… (zobacz rozwiązanie)

17 Które z wymienionych niżej wielkości rosną zgodnie z kierunkiem strzałki dla podanych pierwiastków: Na… (zobacz rozwiązanie)

18 Które z wymienionych niżej wielkości rosną zgodnie z kierunkiem strzałki dla podanych pierwiastków: Li… (zobacz rozwiązanie)

19 W których cząsteczkach wszystkie elektrony zewnętrznych powłok biorą udział w tworzeniu wiązań: CO2… (zobacz rozwiązanie)

20 Jakie wartościowości powinien wykazywać w związkach pierwiastek o następującej konfiguracji walencyjnej: a)s2 p5… (zobacz rozwiązanie)

21 Czy wszystkie atomy w następujących cząsteczkach: CO2… (zobacz rozwiązanie)

22 Ile wiązań (delta) i ile wiązań (pi) zawierają następujące cząsteczki: a) Br2, S2… (zobacz rozwiązanie)

23 Która z następujących cząsteczek nie jest dipolem: PH3 … (zobacz rozwiązanie)

24 Jakie figury geometryczne mogą tworzyć jądra w cząsteczkach typu: a)AB2… (zobacz rozwiązanie)

25 Na podstawie wzoru sumarycznego i momentu dipolowego określić budowę geometryczną cząsteczek: a) H2S(u=3,1*10^-30Cm=0,93D)… (zobacz rozwiązanie)

26 Narysować wektory momentów dipolowych wiązań w cząsteczkach Cl2O… (zobacz rozwiązanie)

27 Jaką budowę przestrzenną może mieć cząsteczka AB4… (zobacz rozwiązanie)

28 Dlaczego cząsteczka ABC może mieć budowę liniową (np. COS) lub… (zobacz rozwiązanie)

29 Na podstawie informacji o budowie cząsteczki nadtlenku wodoru, podanych na rysunkach… (zobacz rozwiązanie)

30 W odpowiednie rubryki poniższej tabeli wpisać znak +, jeżeli dla danej cząsteczki prawdziwe jest twierdzenie podane z lewej strony… (zobacz rozwiązanie)

31 Długość każdego wiązania w cząsteczce amoniaku wynosi 100pm. Każdy kąt pomiędzy wiązaniami NH3 ma 107st. (piramida trygonalna), moment dipolowy cząsteczki wynosi 4,9… (zobacz rozwiązanie)

32 Jaka jest najistotniejsza różnica między strukturą krystaliczną stałego HCl (temp. topnienia 158K) i… (zobacz rozwiązanie)

33 Dlaczego tlenki metali są zwykle substancjami stałymi, natomiast … (zobacz rozwiązanie)

34 Jakie zmiany konfiguracji elektronowej stanu podstawowego w atomie glinu musza nastąpić przed utworzeniem trzech równocennych wiązań… (zobacz rozwiązanie)

35 Narysować schemat powstawania molekularnych obszarów (przestrzeni) orbitalnych… (zobacz rozwiązanie)

36 Jaka cząsteczka, oprócz H2, zawiera obszar orbitalny utworzony… (zobacz rozwiązanie)

37 Określić stan hybrydyzacji atomu centralnego w cząsteczkach lub jonach a) CCl… (zobacz rozwiązanie)

38 Podać po jednym przykładzie związku pierwiastka czwartego okresu, w którym pierwiastek ten występuje w stanie hybrydyzacji.. (zobacz rozwiązanie)

39 Określić budowę przestrzenną podanych cząsteczek i jonów z jednym atomem centralnym: a) BeF2, BCl3…. (zobacz rozwiązanie)

40 Określić budowę przestrzenną podanych niżej cząsteczek i jonów z jednym atomem centralnym a) SF4… (zobacz rozwiązanie)

41 Określić budowę przestrzenną a) CBr2=CBr2… (zobacz rozwiązanie)

42 Zaproponować wzór drobiny (cząsteczki lub jonu) w kształcie deltoidu, zawierającej jeden atom centralny otoczony trzema identycznymi ligendami… (zobacz rozwiązanie)

43 Narysować wzór sumaryczny dimeru fluorowodoru… (zobacz rozwiązanie)

44 Które odległości zaznaczone na rysunku symbolami r1, r2, r3 oznaczają: promień kowalencyjny, promień van der Waalsa… (zobacz rozwiązanie)

45 Dlaczego beryl, mający 2 elektrony w zewnętrznej powłoce, jest aktywnym metalem, a hel… (zobacz rozwiązanie)

46 Wodór nie ma określonego miejsca w układzie okresowym. Najczęściej umieszcza się go w 1 lub 17 grupie głównej. Podać argumenty… (zobacz rozwiązanie)

47 Drobiny zestawione w pionowych szeregach poniższej tabelki mają pewną cechę wspólną… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz