Obliczenia zadań z chemii

1 Przepisać do zeszytu i uzupełnić tabelkę... (zobacz rozwiązanie)

2 Jaki powinien być wzór najwyższego tlenku: chloru, bizmutu… (zobacz rozwiązanie)

3 Ułożyć wzory sumaryczne: telurowodoru, antymonowodoru, wodorku... (zobacz rozwiązanie)

4 Ułożyć wzory sumaryczne: fosforku wapnia, azotku magnezu…. (zobacz rozwiązanie)

5 Ułożyć równania reakcji i podać nazwy produktów: a) wodorotlenku cezu z selenowodorem… (zobacz rozwiązanie)

6 Który z pierwiastków jest bardziej reaktywny: siarka czy chlor, magnez czy glin, arsen czy … (zobacz rozwiązanie)

7 Uszeregować, od najbardziej do najmniej reaktywnego, następujące metale: Mg, Sr... (zobacz rozwiązanie)

8 Uwzględniając położenie w układzie okresowym, podzielić podane niżej pierwiastki na metale i niemetale: Rb, Se, Ra... (zobacz rozwiązanie)

9 W których grupach układu okresowego znajduje się pierwiastek tworzący tlenek typu … (zobacz rozwiązanie)

10 W których grupach układu okresowego może znajdować się pierwiastek, którego wodorek zawiera w cząsteczce dwa atomy … (zobacz rozwiązanie)

11 W której grupie układu okresowego znajduje się pierwiastek tworzący tlenek typu E2O5 i … (zobacz rozwiązanie)

12 W której grupie leży pierwiastek E, jeżeli tlenek o najwyższej wartościowości, w reakcji z wodą, tworzy kwas a) H2EO4… (zobacz rozwiązanie)

13 Które z wymienionych niżej wielkości i właściwości rosną zgodnie z kierunkiem strzałki dla podanych pierwiastków: Na, Mg, Al., Si, P, S, Cl -->; masa atomowa, reaktywność, wartościowość maksymalna, numer grupy w układzie okresowym … (zobacz rozwiązanie)

14 Które z wymienionych niżej wielkości i właściwości maleją zgodnie z kierunkiem strzałki dla podanych pierwiastków: F, Cl, Br, I, At -->; liczba porządkowa, reaktywność, wartościowość względem tlenu, liczba… (zobacz rozwiązanie)

15 Narysować wykres zależności masy atomowej od liczby atomowej dla pierwiastków od Z=… (zobacz rozwiązanie)

16 Które z twierdzeń są prawdziwe: 1) W szeregu pierwiastków uporządkowanych według rosnących mas atomowych co ósmy pierwiastek ma podobne właściwości fizyczne i chemiczne. 2) Na podstawie… (zobacz rozwiązanie)

17 W każdym z podanych szeregów istnieje pewna prawidłowość. Odkryć te prawidłowości, a następnie dopisać do każdego szeregu po jednym, kolejnym członie: 1) Li, B, N, F, Na, Al., P,…2) Na2O, SiO2, Cl2O7… (zobacz rozwiązanie)

18 W każdym z podanych niżej szeregów istnieje pewna prawidłowość (inna dla każdego szeregu). Odkryj te prawidłowości, a następnie dopisz dalsze cztery człony każdego z szeregów: a) Na, Mg, Al., Si, P, S, Cl, K, Ca, Ga, Ge…. (zobacz rozwiązanie)

19 W każdym z podanych niżej szeregów istnieje pewna prawidłowość (inna dla każdego szeregu). Odkryj te prawidłowości, a następnie dopisz cztery dalsze człony z szeregów: a) H2, Li, He, Be, N2,… (zobacz rozwiązanie)

20 Dopisać czwarty człon szeregu i określić prawidłowość: a)H, Be, … (zobacz rozwiązanie)

21 Dopisać czwarty człon w szeregu i określić prawidłowość: a) XeO4, PBr3,… (zobacz rozwiązanie)

22 Na wykresach pokazano między innymi następujące zależności: 1) wartościowości względem wodoru od numeru grupy, 2) maksymalnej wartościowości pierwiastków drugiego okresu od numeru grupy, 3) masy atomowej od liczby porządkowej w zakresie od wodoru do skandu, 4) reaktywności pierwiastka w okresie od numeru grupy. Które… (zobacz rozwiązanie)

23 Czy można spodziewać się odkrycia nowych pierwiastków, które w układzie okresowym zajęłyby… (zobacz rozwiązanie)

24 Dlaczego Mendelejew nie przewidział istnienia… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play