fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Znaki zakazu

Znaki zakazu, to znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania określonych manewrów.

Znaki te z wyjątkiem znaków B-20 (stop), B-39 (strefa ograniczonego postoju) i B-43 (strefa ograniczonej prędkości), mają kształt koła o białym tle z szerokim czerwonym brzegiem

B-1 B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak ten oznacza, że droga, na której jest on ustawiony jest zamknięta dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowiązuje tylko w określonych godzinach, są one podane na tarczy znaku.

B-2 B-2 zakaz wjazdu
Oznacza zakaz wjazdu na drogę lub jezdnię jednokierunkową od strony jego umieszczenia. W szczególnych przypadkach znak ten może oznaczać zakaz wjazdu na drogę dwukierunkową.

B-3 B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli jednośladowych
Znak ten zabrania wjazdu na drogę pojazdami silnikowymi z wyjątkiem motocykli jednośladowych.

B-3a B-3a Zakaz wjazdu autobusów
Znak ten zabrania wjazdu autobusów.

B-4 B-4 Zakaz wjazdu motocykli
Oznacza zakaz wjazdu na drogę wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

B-5 B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Zabrania wjazdu na drogę samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, siodłowych oraz pojazdów wolnobieżnych. Znak ten dotyczy także pojazdów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony, chyba że znak określa większą masę pojazdu. Jeżeli na znaku określona jest masa pojazdu, to znak ten dotyczy tylko samochodów ciężarowych, których masa całkowita przekracza tę liczbę.

B-6 B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Znak ten oznacza zakaz wjazdu na drogę wszelkich ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych.

B-7 B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami
Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

B-8 B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
Zabrania wjazdu na drogę wszystkich pojazdów zaprzęgowych.

B-9 B-9 Zakaz wjazdu rowerów
Oznacza, że wjazd na drogę rowerów jednośladowych i dwuśladowych jest zabroniony. Znak ten dotyczy również motorowerów.

B-10 B-10 Zakaz wjazdu motorowerów
Znak ten zakazuje wjazdu motorowerów na drogę . Nie dotyczy on rowerów.

B-11 B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych
Oznacza, że wjazd na drogę wózków rowerowych poruszanych siłą mięśni osób prowadzących lub też silnikiem jest zabroniony.

B-12 B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych
Zakazuje poruszania się po drodze osób ciągnących lub pchających wózek ręczny po jezdni. Znak ten nie dotyczy osób z wózkami podręcznymi (np. do zakupów).

B-13 B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak ten zakazuje wjazdu na drogę pojazdów przewożących materiały wybuchowe lub łatwopalne w ilościach określonych odrębnymi przepisami.

B-13a B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi oznaczonych tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej
Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i oznaczonych tablicami ostrzegawczymi o barwie pomarańczowej jest zabroniony.

B-14 B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.

B-15 B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których szerokość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.

B-16 B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których wysokość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.

B-17 B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.
Znak ten zakazuje wjazdu pojazdów, których długość całkowita (z ładunkiem lub bez) przekracza wielkość podaną na znaku.

B-18 B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... ton
Oznacza, że wjazd na drogę wszelkich pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej wielkość podaną na znaku jest zabroniony. Rzeczywista masa całkowita pojazdu to masa pojazdu + masa towaru, który jest nim przewożony. W przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

B-19 B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... ton
Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów, w których nacisk choćby jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy podanej na znaku.

B-20 B-20 Stop
Znak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze. Kierujący powinien zatrzymać pojazd w miejscu oznaczonym na drodze lub w takim miejscu, w którym może on się upewnić, że ruch na drodze poprzecznej pozwala wjechać na nią bez spowodowania zakłóceń w tym ruchu. Znak ten może być ustawiony także przed przejazdami kolejowymi.

B-21 B-21 Zakaz skrętu w lewo
Znak ten zabrania skrętu w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Jeżeli znak ten jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy on najbliższej jezdni, przed którą się znajduje.

B-22 B-22 Zakaz skrętu w prawo
Znak ten zabrania skręcania w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. Jeżeli znak ten jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy najbliższej jezdni, przed którą się znajduje.

B-23 B-23 Zakaz zawracania
Znak ten zakazuje zawracana na najbliższym skrzyżowaniu oraz odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem.

B-24 B-24 Koniec zakazu zawracania
Znak ten odwołuje wcześniej ustawiony znak Zakaz zawracania. Umieszczany jest on wówczas, gdy zakaz zawracania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

B-25 B-25 Zakaz wyprzedzania
Znak ten zabrania kierującym wyprzedzania wszelkich pojazdów silnikowych wielośladowych. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ten znak, kierujący pojazdem silnikowym może wyprzedzać tylko pojazdy jednośladowe oraz pojazdy niesilnikowe (np. rowery, wózki ręczne).Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

B-26 B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Zabrania kierującym pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Znak ten nie dotyczy autobusów, chociaż ich masa całkowita przekracza 3,5 tony.Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

B-27 B-27 Koniec zakazu wyprzedzania
Znak ten występuje za znakiem Zakaz wyprzedzania i anuluje działanie tego znaku. Umieszcza się go wówczas, gdy zakaz wyprzedzania obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

B-28 B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Znak ten umieszcza się wtedy, gdy zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

B-29 B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

B-30 B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
Znak ten umieszcza się w przypadku, gdy zakaz używania sygnałów dźwiękowych obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

B-31 B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
Znak ten zabrania wjazdu na zwężony odcinek drogi w momencie, gdy zmusiłoby to uczestników ruchu drogowego znajdujących się na tym odcinku drogi lub zbliżających się do niego, do zatrzymania się. Znak ten stosuje się na zwężonych odcinkach drogi, na których wymijanie się dwóch pojazdów jest niemożliwe. Na drugim końcu zwężonego odcinka ustawia się znak informacyjny Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi.

B-32 B-32 Stój - kontrola celna
Znak ten zobowiązuje kierującego pojazdem do zatrzymania się w celu umożliwienia dokonania kontroli celnej. Dalsza jazda może nastąpić za zgodą uprawnionego organu.

B-33 B-33 Ograniczenie prędkości
Znak ten oznacza zakaz przekroczenia prędkości określanej na znaku. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka dodatkowa z symbolem pojazdu, do którego się on odnosi. Znak ten stosuje się również, gdy zachodzi potrzeba wskazania dozwolonej prędkości większej niż normalnie obowiązująca.Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

B-34 B-34 Koniec ograniczenia prędkości
Znak ten uchyla działanie znaku Ograniczenie prędkości przed najbliższym skrzyżowaniem.

B-35 B-35 Zakaz postoju
# Znak ten oznacza, że: zabrania się postoju trwającego dłużej niż czas określony napisami na znaku lub pod znakiem. Jeżeli czas ten jest nieokreślony, to zabrania się postoju trwającego dłużej niż 1 minutę.# znak obowiązuje całą dobę, jeżeli okres doby jest nieokreślony.# znak dotyczy tej strony jezdni, na której jest ustawiony.W niektórych przypadkach do znaku dołącza się tabliczkę określającą jakich grup pojazdów znak ten dotyczy, bądź nie dotyczy. Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

B-36 B-36 Zakaz zatrzymywania się
Znak ten zabrania zatrzymywania pojazdu. Jeżeli nie określono okresu doby w jakim on obowiązuje, okres ten wynosi całą dobę. Zakaz dotyczy tej strony jezdni, na której został umieszczony. Na odcinkach drogi, na których obowiązuje ten znak kierującemu pojazdem nie wolno zatrzymać pojazdu, nawet na chwilę, chyba że wynika to z warunków ruchu drogowego lub zaistniałej sytuacji drogowej. Do znaku mogą być dołączane różne tabliczki precyzujące działanie tego znaku. Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

B-37 B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste
Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po danej stronie jezdni w nieparzyste dni miesiąca. Po drugiej stronie jezdni ustawiany jest znak Zakaz postoju w dni parzyste. Dla znaku obowiązuje zasada, że brak na nim napisu oznacza zakaz postoju ponad 1 minutę. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący ma czas na przestawienie pojazdu na drugą stronę jezdni. Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

B-38 B-38 Zakaz postoju w dni parzyste
Znak ten oznacza zakaz postoju pojazdów po danej stronie jezdni w parzyste dni miesiąca. Po drugiej stronie jezdni ustawiany jest znak Zakaz postoju w dni nieparzyste. Dla znaku obowiązuje zasada, że brak na nim napisu oznacza zakaz postoju ponad 1 minutę. Znak ten nie obowiązuje w godzinach pomiędzy 21:00 a 24:00, kiedy to kierujący13 ma czas na przestawienie pojazdu na drugą stronę jezdni. Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany znakiem odwołującym ten zakaz.

B-39 B-39 Strefa ograniczonego postoju
Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty. Znak ten nie dotyczy taksówek zatrzymujących się na wyznaczonych dla nich miejscach postoju.

B-40 B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju. Znak ten jest umieszczany na wszystkich drogach wylotowych z danej strefy ograniczonego postoju.

B-41 B-41 Zakaz ruchu pieszych
Znak ten oznacza, iż droga jest zamknięta dla pieszych.

B-42 B-42 Koniec zakazów
Znak ten oznacza uchylenie działania następujących znaków zakazu: Zakaz wyprzedzania, Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, Zakaz zawracania, Zakaz używania sygnałów dźwiękowych, Ograniczenie prędkości.

B-43 B-43 Strefa ograniczonej prędkości
Znak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.

B-44 B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości
Znak ten określa wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

©www.ePomoce.pl 14.12.2008|07.05.2010

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz