fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

1.1 Skład substancji przedstawiany wzorami sumarycznymi

1.2 Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi

1.3 Przemiany substancji przedstawiane równaniami lub schematami reakcji

1.4 Tablica Mendelejewa

2.1 Masy atomów i cząsteczek

2.2 Mol

2.3 Masa mola

2.4 Objętość mola w warunkach normalnych. Prawo Avogadra

2.5 Objętość mola w różnych warunkach ciśnienia i temperatury. Równanie Clapeyrona.

3.1 Prawo stałości składu (prawo Prousta)

3.2 Skład ilościowy związku chemicznego.

3.3 Ustalenie wzoru chemicznego na podstawie składu ilościowego

3.4 Ustalenie wzoru chemicznego na podstawie stosunku objętościowego reagentów. Prawo Gay-Lussaca.

3.5 Stechiometria hydratów.

4.1 Prawo zachowania masy

4.2 Molowy stosunek stechiometryczny reagentów

4.3 Masowy stosunek stechiometryczny reagentów.

4.4 Objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów

4.5 Przebieg reakcji po zmieszaniu substratów w stosunku niestechiometrycznym

4.6 Wykorzystywanie stosunku ilościowego reagentów do obliczania parametrów chemicznych substancji.

4.7 Wydajność reakcji

4.8 Reakcje równoległe

4.9 Szybkość reakcji. Katalizatory

4.10 Równowaga chemiczna

4.11 Reguła Le Chateliera

4.12 Obliczenia termochemiczne

5.1 Udziały procentowe

5.2 Skład procentowy mieszanin

5.3 Ułamek molowy, masowy i objętościowy

5.4 Parametry mieszanin w funkcji składu

5.5 Reakcje z mieszaniną o znanym składzie

5.6 Skład mieszaniny poreakcyjnej

5.7 Ustalanie składu mieszanin

6.1 Składniki atomów. Izotopy

6.2 Przemiany jądrowe

6.3 Atom wodoru. Widmo emisyjne

6.4 Atomy wieloelektronowe

7.1 Przekształcenia atomów w jony

7.2 Substancje jonowe

7.3 Substancje kowalencyjne

8.1 Stężenie procentowe.

8.2 Stężenie masowe.

8.3 Stężenie molowe.

8.4 Przeliczanie stężeń.

8.5 Rozpuszczalność

8.6 Rozpuszczanie hydratów

8.7 Mieszanie roztworów

8.8 Rozcieńczanie roztworów

8.9 Zatężanie roztworów- rozwiązania zadań

9.1 Dysocjacja jonowa- rozwiązania zadań

9.2 Stopień dysocjacji. Stężenie molowe jonów- rozwiązania zadań

9.3 Stała dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda- rozwiązania zadań

9.4 Wykładnik stężenia jonów wodorowych- rozwiązania zadań

9.5 Reakcje jonowe- rozwiązania zadań

9.6 Stechiometria reakcji w roztworach- rozwiązania zadań

9.7 Twardość wody- rozwiązania zadań

9.8 Hydroliza soli- rozwiązania zadań

9.9 Amfoteryczność- rozwiązania zadań

10.1 Stopień utlenienia- rozwiązania zadań

10.2 Równania chemiczne reakcji utleniania redukcji- rozwiązania zadań

11.1 Ogniwa. Szereg napięciowy- rozwiązania zadań

11.2 Reakcje w elektrolizerze- rozwiązania zadań

11.3 Prawa Faradaya- rozwiązania zadań

12.1 Tlenki- rozwiązania zadań

12.2 Wodorotlenki- rozwiązania zadań

12.3 Wodorotlenki- rozwiązania zadań

12.4 Kwasy- rozwiązania zadań

12.5 Sole- rozwiązania zadań

13.1 Wodór- obliczenia zadań

13.2 Litowce- rozwiązania zadań

13.3 Berylowce- rozwiązania zadań

14.1 Fluorowce- rozwiązania zadań

14.2 Tlenowce- rozwiązania zadań

14.3 Azotowce- rozwiązania zadań

14.4 Węglowce- rozwiązania zadań

14.5 Borowce- rozwiązania zadań

15.1 Chromowce- rozwiązania zadań

15.2 Manganowce- rozwiązania zadań

15.3 Żelazowce- rozwiązania zadań

15.4 Miedziowce- rozwiązania zadań

16.1 Węglowodory nasycone- rozwiązania zadań

16.2 Węglowodory nienasycone- rozwiązania zadań

16.3 Węglowodory aromatyczne- rozwiązania zadań

17.1 Alkohole i fenole- rozwiązania zadań

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz